ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา จากการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา จากการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา
นักวิจัย : มัทนียา พงศ์สุวรรณ
คำค้น : ประวัติศาสตร์ , สังคมศึกษา -- แบบเรียน , ไทย -- ประวัติศาสตร์ , กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์ , ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชา , กัมพูชา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กรรณิการ์ สัจกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741768095 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7204
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ปรากฎในเนื้อหาประวัติศาสตร์จากหนังสือแบบเรียน วิชาสังคมศึกษาของประเทศไทย 2) วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ปรากฎในเนื้อหาประวัติศาสตร์ จากหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาของราชอาณาจักรกัมพูชา 3) นำเสนอแนวทางในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทย กับราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า ในหนังสือแบบเรียนของทั้งสองประเทศ มีเนื้อหาประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาทางด้านการสงครามมากที่สุด โดยเฉพาะในสมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) ส่วนภาพประกอบนั้น ในหนังสือแบบเรียนของไทย ปรากฎภาพประกอบเนื้อหาประวัติศาสตร์กัมพูชาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุด ในขณะที่หนังสือแบบเรียนของกัมพูชามีภาพประกอบเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทย ทางด้านการปกครองเท่าๆ กับภาพประกอบเนื้อหาด้านสังคมและวัฒนธรรม ภาพลักษณ์ที่ปรากฎในเนื้อหาประวัติศาสตร์จากหนังสือแบบเรียนของไทยนั้น กัมพูชาคืออาณาจักรที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ได้รับคติความเชื่อด้านการปกครองจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งได้ส่งผลต่อรูปแบบการปกครองของกัมพูชา และนำมาสู่รูปแบบการปกครองของไทยในเวลาต่อมา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นเรื่องการสงคราม โดยไทยเป็นฝ่ายยกทัพไปโจมตีกัมพูชา เพื่อขยายอำนาจการปกครองจนทำให้กัมพูชาตกเป็นประเทศราชของไทย ไทยจึงดูแลกัมพูชาในฐานะประเทศราชโดยการแต่งตั้งผู้ปกครอง และดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อย การที่กัมพูชามีปัญหาการแตกแยกภายใน และความต้องการเป็นอิสระทำให้กัมพูชาสร้างความสัมพันธ์กับเวียดนาม ในหนังสือแบบเรียนบันทึกว่าเมื่อใดที่ไทยอ่อนแอหรือพม่ายกทัพมาตี กัมพูชามักจะฉวยโอกาสส่งกองทัพเข้าตีเมืองทางตะวันออกของไทยเสมอ และพบว่าปัญหาภายในของกัมพูชาเองส่งผลให้เศรษฐกิจเสื่อมโทรม ส่วนศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ปรากฎในเนื้อหาประวัติศาสตร์ จากหนังสือแบบเรียนของกัมพูชาพบว่า ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีน เข้ามาอยู่ในดินแดนซึ่งเป็นของกัมพูชา จนกระทั่งสร้างอาณาจักรของตนขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสงคราม ที่ฝ่ายไทยมักจะเป็นฝ่ายยกทัพเข้ามารุกรานกัมพูชา การโจมตีของไทยแต่ละครั้งส่งผลให้กัมพูชาตกเป็นประเทศที่อ่อนแอ เพราะไทยได้กวาดต้อนนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งริบทรัพย์สมบัติและมรดกอันมีค่าของกัมพูชาไปหมด ดังนั้นกษัตริย์ของกัมพูชาแต่ละพระองค์จึงมีความพยายามที่จะกู้เอาแผ่นดินของคนที่ไทยยึดครองกลับคืนมา สิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชานั้นทำได้โดยลดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สงครามและความขัดแย้ง เพิ่มเนื้อหาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดภาพในด้านที่กว้างขึ้นและความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกันยิ่งขึ้น มีการใช้เอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายในการเขียนแบบเรียนโดยไม่บิดเบือนประวัติศาสตร์ และใช้ภาษาที่เป็นกลาง ไม่ก่อให้เกิดอคติระหว่างกัน

บรรณานุกรม :
มัทนียา พงศ์สุวรรณ . (2547). การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา จากการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัทนียา พงศ์สุวรรณ . 2547. "การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา จากการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัทนียา พงศ์สุวรรณ . "การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา จากการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
มัทนียา พงศ์สุวรรณ . การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา จากการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.