ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็ก
นักวิจัย : หทัยรัตน์ ด้วงสูงเนิน
คำค้น : อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ -- สินค้าคงคลัง , การบริหารงานโลจิสติกส์ , การควบคุมสินค้าคงคลัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325503 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7203
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาระบบการจัดการคงคลังสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็ก โดยโรงงานที่เป็นกรณีศึกษาได้ประสบปัญหา การเก็บคงคลังวัตถุดิบจำนวนมาก ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน การศึกษานี้ได้พัฒนาแบบจำลองจากโปรแกรมเอ็กเซล ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์ยอดขายสินค้าในอดีต เพื่อการพยากรณ์ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต คำนวณปริมาณสั่งซื้ออย่างประหยัด (Economic Order Quantity) จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) และปริมาณสินค้าสำรอง (Safety Stock) ผลการวิเคราะห์แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ วิธีการดำเนินงานที่ผ่านมาแบบจำลองในการบริหารจัดการคงคลังที่นำเสนอนี้ช่วยลดต้นทุนในการเก็บรักษาวัตถุดิบคงคลังลง 65% และต้นทุน รวมในการบริหารสินค้าคงคลังวัตถุดิบลง 63%

บรรณานุกรม :
หทัยรัตน์ ด้วงสูงเนิน . (2548). การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยรัตน์ ด้วงสูงเนิน . 2548. "การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยรัตน์ ด้วงสูงเนิน . "การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
หทัยรัตน์ ด้วงสูงเนิน . การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.