ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 96

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 96
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , อธิการบดีออนไลน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7245
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งาน 34 ปี จุฬาฯ 16 -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินทุนที่นิสิตเก่ารุ่นปี 2516 -- รศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotech) -- อ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ และผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลอภิรักษ์นาวีพร้อมประกาศนียบัตรจากกองทัพเรือ ในฐานะบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ -- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค -- อาคารวิชชาคาม 1 และ 2 -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์เรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน และการประชุมวิชาการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน -- รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต คณบดีคณะจิตวิทยา -- โครงการให้บริการด้านต่างๆของคณะจิตวิทยา : โครงการฟื้นฟูจิตใจเด็กเล็กผู้ประสบภันสึนามิ ; โครงการความร่วมมือระหว่างคณะจิตวิทยากับNGO ในการพัฒนาผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาสำหรับคนที่เป็นโรคเอดส์ -- เปิดการเรียนการสอนสาขาใหม่ คือ จิตวิทยาองค์การ

เวลา 33 นาที 14 วินาที

คณะจิตวิทยากับการให้คำปรึกษาและพัฒนานิสิต

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต . (2550). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 96.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต . 2550. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 96".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 96."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 96. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.