ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นักวิจัย : ธราธิป เข่งคุ้ม
คำค้น : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ , ตำรวจ -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741424116 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7197
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยอันเป็นอุปสรรคในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจและส่งเสริมประสิทธิภาพ และเพื่อเสนอแนะข้อมูลและผลการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 250 คน และการสัมภาษณ์ จำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จำนวนและร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย ค่าไคสแควร์ (Chi-square) ซึ่งทดสอบด้วยความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์เนื้อหา สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการศึกษา ด้านหลักสูตร อาจารย์ นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่เรียนและการฝึกอบรม ตลอดจนแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และปัจจัยกระบวนการทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานบุคคล เป็นปัญหาและอุปสรรคอันมีผลต่อคุณภาพในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศชาย ชั้นยศสัญญาบัตร สังกัดกองบังคับการปกครอง และลักษณะการปฏิบัติงานประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เห็นว่าปัจจัยทางการศึกษาและปัจจัยกระบวนการทางการศึกษาเป็นปัญหาและอุปสรรคอันมีผลต่อคุณภาพในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
ธราธิป เข่งคุ้ม . (2548). ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธราธิป เข่งคุ้ม . 2548. "ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธราธิป เข่งคุ้ม . "ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ธราธิป เข่งคุ้ม . ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.