ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : ศุภกร ธัญญกรรม
คำค้น : แรงงาน -- ไทย -- สมุทรปราการ , กรรมกร -- ไทย -- สมุทรปราการ , ยาเสพติด -- การป้องกันและควบคุม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญยง ชื่นสุวิมล , สุมนทิพย์ จิตสว่าง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745328728 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7194
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษามูลเหตุที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาระดับของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบ ปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาหาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบ ถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 283 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยการหาค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเพศชายมีสัดส่วนใกล้เคียงกับเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานภาพโสด มีระดับรายได้ ระหว่าง 4,000-7,000 บาท มีที่อยู่อาศัยเป็นแฟลต/อพาร์ทเมนต์ มีความถี่ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นไป มีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของตำรวจในด้านลบ มีความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโทษตามกฎหมาย มีอายุการทำงานตั้งแต่ 1-5 ปี และนายจ้างให้ความร่วมมือต่อการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับรายได้ ลักษณะที่อยู่อาศัย ความถี่ในการรับรู้ข่าวสาร ภาพลักษณ์ของตำรวจ ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ความรู้เกี่ยวกับโทษตามกฎหมาย อายุการทำงาน และการให้ความร่วมมือของนายจ้างต่อการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันเพื่อเป็นพลังในการต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด เน้นด้านการป้องกันยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในโทษพิษภัยอันตรายของยาเสพติด การปรับสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการไม่ให้เอื้อต่อการใช้ยาเสพติด การปรับสภาพแวดล้อมด้านครอบครัวผู้ใช้แรงงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สร้างมาตรการป้องปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด สร้างมาตรการปราบปรามยาเสพติด ลดปริมาณยาเสพติดโดยตัดวงจรการค้ายาเสพติดในสถานประกอบการ การบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนจิตใจและพฤติกรรมให้กลับคืนมาเป็นคนดีของสังคม

บรรณานุกรม :
ศุภกร ธัญญกรรม . (2548). การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภกร ธัญญกรรม . 2548. "การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภกร ธัญญกรรม . "การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ศุภกร ธัญญกรรม . การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.