ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ , วรินทรา วัชรสิงห์ , กรรณิกา อุ่นแจ่ม
คำค้น : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , สหกรณ์ร้านค้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประเมินโครงการในด้านการจัดตั้ง โครงการ การบริหาร การจัดการสหกรณ์ การให้บริการแก่สมาชิก และผู้ซื้อสินค้า 2. ประเมินประสิทธิผลของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในด้านปริมาณของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสหกรณ์ ความพอใจของครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองเกี่ยวกับโครงการและประโยชน์อื่น ๆ ที่นักเรียนได้รับ ผลการวิจัย 1. การประเมินการดำเนินงานโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ร้านค้าได้จัดตั้งขึ้นโดยสถานที่จำหน่าย คือ ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนเดิมของโรงเรียน มีสินค้าจำหน่าย 5 แผนก และต่อมาเมื่อกิจการได้ขยายขึ้น จึงได้ย้ายสถานที่จำหน่ายใหม่เป็นห้องเล่นปิงปอง การบริหารในระยะแรกมีคณะกรรมการชั่วคราวก่อน ต่อมาได้ตั้งกรรมการดำเนินงานชุดครู เจ้าหน้าที่ และกรรมการดำเนินงานชุดนักเรียนขึ้น โดยคณะกรรมการแต่ละชุดได้มีการประชุมวางแผนงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย การให้บริการแก่สมาชิกได้จำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม บริการรับฝากขายสินค้าแก่สมาชิก และการให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในด้านเศรษฐกิจ 2. การประเมินประสิทธิผลของโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ปริมาณของประชากรในการวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ นักเรียนมีจำนวนร้อยละ 96.75 รองลงมาเป็นครูและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 1.89 และผู้ปกครอง ร้อยละ 1.36 นักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกรณ์ดีกว่านักเรียนที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ กิจกรรมที่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด คือ การซื้อสินค้าในร้านส่วนความพอใจและประโยชน์อื่นที่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองได้รับมีดังนี้ รายการสินค้าที่ชอบมากที่สุด คือ เครื่องเขียน ประสบการณ์ ที่ได้รับจากสหกรณ์มาก คือ สหกรณ์สอนให้มีระเบียบวินัยและการรวมกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์มากคือ สหกรณ์สอนให้มีระเบรยบวินัยและการรวมกลุ่ม ประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุด คือ ได้ซื้อสินค้าในราคายุติธรรม ส่วนประโยชน์อื่นที่ได้รับจากโครงการคือ รายได้ที่เกิดจากการร่วมกิจกรรมโครงการ ซึ่งมีเงินปันผลของสมาชิก การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนตามยอดซื้อ รายได้จากการฝากขายสินค้าและรายได้จากการสมัครเป็นพนักงานขายสินค้าในสหกรณ์ นอกจากนั้น ยังพบว่า นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองมีความเห็นพ้องกันว่าควรจะดำเนินกิจกรรมร้านค้าต่อไปในปีการศึกษาหน้า โดยมีการปรับปรุงแก้ไข ในด้านเวลา การเปิด-ปิด สหกรณ์ การเพิ่มชนิดของสินค้า การให้บริการในด้านจำหน่ายสินค้าให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ , วรินทรา วัชรสิงห์ , กรรณิกา อุ่นแจ่ม . (2537). การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ , วรินทรา วัชรสิงห์ , กรรณิกา อุ่นแจ่ม . 2537. "การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ , วรินทรา วัชรสิงห์ , กรรณิกา อุ่นแจ่ม . "การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์ , วรินทรา วัชรสิงห์ , กรรณิกา อุ่นแจ่ม . การประเมินโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.