ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : วลัย พานิช , อรรถพล อนันตวรสกุล , รัชนีกร หงส์พนัส
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ครุศาสตร์ -- บัณฑิต , ครุศาสตร์ -- หลักสูตร , ครุศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน , การประเมินหลักสูตร , สังคมศึกษา -- หลักสูตร , สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741329539 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7165
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัย เรื่อง การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่อศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา เกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรและปัญหาของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2538) ในการนำมาใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ประชากรคือ บัณฑิตครุศาสตร์สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2541 2542 และ 2543 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 1 ชุด คือ แบบสอบถามที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตร ปัญหาการเรียนการสอน และประโยชน์ในการนำเนื้อหาความรู้ในรายวิชาต่างๆ จากหลักสูตรไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาความถี่ ร้อยละและนำเสนอด้วยตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัย 1. บัณฑิตครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษามากกว่าร้อยละ 50 เห็นว่า โครงสร้างและการจัดรายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุดในเรื่อง การจัดรายวิชาที่เน้นการบูรณาการระหว่างการศึกษากับสังคม การจัดรายวิชาเอกครอบคลุมการเตรียมเนื้อหาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน การจัดวิชาสัมมนาแยกตามแต่ละสาขาวิชา และการจัดหน่วยกิตในวิชาเอกสังคมศึกษาแบบเอกเดี่ยว ในด้านการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตครุศาสตร์มากกว่าร้อยละ 60 เห็นว่า มีความเหมาะสมที่สุดในเรื่องการสร้างบรรยากาศความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างครูกับศิษย์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและการส่งเสริมความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน บัณฑิตครุศาสตร์มากกว่าร้อยละ 55 เห็นว่าการพัฒนาคุณลักษณะการมีคุณธรรมและจริยธรรมมีความเหมาะสมมากที่สุด สำหรับปัญหาของหลักสูตรนั้น บัณฑิตครุศาสตร์มากกว่าร้อยละ 50 เห็นว่า เนื้อหาเป็นปัญหาน้อยในเรื่องความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในหมวดวิชาเอก ความเหมาะสมของเนื้อหากับจำนวนหน่วยกิตและความสอดคล้องกับสภาพสังคม บัณฑิตครุศาสตร์มากกว่าร้อยละ 45 เห็นว่า ผู้สอนและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นปัญหาน้อยที่สุด ในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และการขาดกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย บัณฑิตครุศาสตร์มากกว่าร้อยละ 40 เห็นว่า สื่อการเรียนการสอนและแหล่งค้นคว้าและการวัดและประเมินผลเป็นปัญหามากในเรื่องความจำกัดของจุดบริการอินเตอร์เน็ต การขาดโอกาสร่วมในการประเมินตนเอง และบัณฑิตครุศาสตร์ร้อยละ 20 เห็นว่า หนังสือและวารสารในห้องสมุดไม่ทันสมัยและงานที่มอบหมายในแต่ละวิชามีมากเป็นปัญหามากที่สุด 2. บัณฑิตครุศาสตร์สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษามากกว่าร้อยละ 50 เห็นว่า วิชาในหมวดวิชาครูรายวิชาบังคับ และหมวดวิชาเอกสังคมศึกษา (เอกคู่) รายวิชาบังคับที่มีประโยชน์มากที่สุด คือ วิชาประสบการณ์วิชาชีพ จิตวิทยาการศึกษา มูลสารจิตวิทยาพัฒนาการ ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 1 ประวัติศาสตร์ไทย 2 หลักภูมิศาสตร์ สำหรับหมวดวิชาเอกสังคมศึกษา (เอกเดี่ยว) รายวิชาบังคับ บัณฑิตครุศาสตร์ร้อยละ 100 เห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุด คือ ประวัติศาสตร์อเมริกา ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน และหลักภูมิศาสตร์

บรรณานุกรม :
วลัย พานิช , อรรถพล อนันตวรสกุล , รัชนีกร หงส์พนัส . (2547). การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วลัย พานิช , อรรถพล อนันตวรสกุล , รัชนีกร หงส์พนัส . 2547. "การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วลัย พานิช , อรรถพล อนันตวรสกุล , รัชนีกร หงส์พนัส . "การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วลัย พานิช , อรรถพล อนันตวรสกุล , รัชนีกร หงส์พนัส . การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.