ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษาตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษาตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา
นักวิจัย : กมลทิพย์ ศรีหาเศษ
คำค้น : โครงการ -- การประเมิน , การจัดการศึกษา -- ไทย , ชุมชนกับโรงเรียน , ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745322741 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7154
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ประเมินผลโครงการจัดการศึกษาตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการประเมินผล แบ่งการพิจารณาเป็น 3 ระยะ คือ 1) การประเมินก่อนเริ่มโครงการ ประเมินจาก ด้านสภาวะแวดล้อม และด้านปัจจัยนำเข้า 2) การประเมินในระหว่างการดำเนินงาน ประเมินจาก ด้านการดำเนินงาน และ 3) การประเมินหลังการดำเนินงาน ประเมินจาก ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ โดยยึดแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ 1) มีเป้าหมายเดียวกัน 2) ยึดหลักการทำงานที่เสมอภาค มีความเคารพ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน รับผิดชอบผลงานร่วมกัน 3) มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาอยู่ในสนาม 4 เดือนในการสังเกต แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยและการจำแนกข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 1. การประเมินก่อนเริ่มโครงการ 1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม : ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ แนวทางการดำเนินงานและการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย มีลักษณะของแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนครบถ้วน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน การยึดหลักการทำงานที่เสมอภาค และมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า : ภาครัฐและเอกชนมีการดำเนินงานร่วมกันในด้านการพิจารณาความเหมาะสมของ สภาพแวดล้อม บุคลากร รูปแบบหลักสูตร รูปแบบกฎระเบียบควบคุมความประพฤติ ตามลักษณะของแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนครบถ้วน ยกเว้นด้านงบประมาณซึ่งภาคเอกชนเป็นฝ่ายเดียวที่มีอำนาจการตัดสินใจ ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินการ 2. การประเมินในระหว่างดำเนินงาน ในด้านการดำเนินงานนั้นพบว่า ภาครัฐและเอกชนมีการดำเนินงานร่วมกัน ในด้านกระบวนการและขั้นตอน การดำเนินงาน การจัดกิจกรรม และการควบคุมการดำเนินงานและติดตามผลตามลักษณะ ของแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนครบถ้วน 3. การประเมินผลหลังการดำเนินงาน 3.1 ด้านผลผลิต : ภาครัฐและเอกชนมีการดำเนินงานร่วมกันตามลักษณะของแนวคิดความเป็นหุ้นส่วน เฉพาะลักษณะการมีเป้าหมายเดียวกัน และการมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเท่านั้น แต่ในลักษณะการยึดหลักการทำงานที่เสมอภาคนั้น พบว่า ฝ่ายภาครัฐมีอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนมากกว่าฝ่ายภาคเอกชน และฝ่ายภาคเอกชนมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานของนักเรียนมากกว่าฝ่ายภาครัฐ 3.2 ด้านผลลัพธ์ : ภาครัฐและเอกชนมีการดำเนินงานร่วมกันตามลักษณะของแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนครบถ้วนในกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิด แต่ด้านปัญหาหรืออุปสรรคการดำเนินงานนั้น ภาครัฐและเอกชนดำเนินงานแก้ไขปัญหาร่วมกันเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนทุน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของสถานประกอบการอยู่นอกเหนืออำนาจในการตัดสินใจร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

บรรณานุกรม :
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ . (2547). การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษาตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ . 2547. "การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษาตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ . "การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษาตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ . การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษาตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.