ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542
นักวิจัย : แสวง วิทยพิทักษ์
คำค้น : การปฏิรูปการศึกษา -- ไทย , สมรรถนะ , ครูพลศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ , สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745319384 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7159
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542 โดยผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์สมรรถภาพที่พึงประสงค์จากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบโครงสร้างและรายการสำคัญของสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษา ทำการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่าน ทำการศึกษาเฉพาะกรณี โดยการสัมภาษณ์ สังเกตการสอนและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากครูพลศึกษาแห่งชาติ 1 คน ครูพลศึกษาต้นแบบ 3 คน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของโครงสร้างและรายการสำคัญของสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษา จากนั้นได้ทำการศึกษาความคิดเห็นของครูพลศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 600 คน เพื่อวิเคราะห์ตัวประกอบของสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษา นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ตัวประกอบ โดยการสกัดตัวประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก และหมุนแกนตัวประกอบด้วยวิธีแวริแมกซ์ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษามีโครงสร้างที่ประกอบด้วยด้านต่างๆ 8 ด้าน คือ ด้านการคิดและการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการพลศึกษา ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ด้านการจัดการพลศึกษา ด้านวัดและประเมินผลพลศึกษา ด้านหลักการและปรัชญาพลศึกษา ด้านคุณธรรม และด้านการวิจัย และมีรายการสำคัญรวมทั้งสิ้น 66 รายการ

บรรณานุกรม :
แสวง วิทยพิทักษ์ . (2547). การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสวง วิทยพิทักษ์ . 2547. "การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสวง วิทยพิทักษ์ . "การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
แสวง วิทยพิทักษ์ . การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไทย พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.