ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้ สำหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และแกะสลักบ้านถวาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้ สำหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และแกะสลักบ้านถวาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สำลี ทองธิว , มานพ จินะนา , พยุง ไชยวงศ์
คำค้น : การศึกษาทางอาชีพ -- หลักสูตร , การศึกษา -- หลักสูตร , ชุมชนกับโรงเรียน -- ไทย , มัคคุเทศก์ , กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ -- หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ. โรงเรียนบ้านต้นแก้ว , สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ. โรงเรียนบ้านต้นแก้ว
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชุดโครงการวิจัยด้านการศึกษากับชุมชน

หลักสูตรท้องถิ่นกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น -- บทบาทของโรงเรียนในฐานะแนวร่วมกับชุมชน -- วัฒนธรรมภายในโรงเรียนกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น -- ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้ -- การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่น มัคคุเทศก์งานไม้แกะสลักและงานไม้ -- ผลกระทบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

บรรณานุกรม :
สำลี ทองธิว , มานพ จินะนา , พยุง ไชยวงศ์ . (2544). โครงการการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้ สำหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และแกะสลักบ้านถวาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำลี ทองธิว , มานพ จินะนา , พยุง ไชยวงศ์ . 2544. "โครงการการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้ สำหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และแกะสลักบ้านถวาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำลี ทองธิว , มานพ จินะนา , พยุง ไชยวงศ์ . "โครงการการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้ สำหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และแกะสลักบ้านถวาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สำลี ทองธิว , มานพ จินะนา , พยุง ไชยวงศ์ . โครงการการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้ สำหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และแกะสลักบ้านถวาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.