ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย
นักวิจัย : มนฤดี มิตรเจริญถาวร
คำค้น : เครื่องสำอาง , เครื่องสำอางสำหรับบุรุษ , การออกแบบกราฟิก , บรรจุภัณฑ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภกรณ์ ดิษฐ์พันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325449 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาการใช้องค์ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย ที่สื่อสารบุคลิกภาพของผู้ชายได้อย่างเหมาะสม มีการใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย และได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม จากนั้นจึงนำไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภารออกแบบจำนวน 16 ท่าน และมีการใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชาย ได้แก่ กลุ่มมีความสุขกับทั้งตนเองและสังคมมีบุคลิกภาพลำลอง กลุ่มรักการทำงานมีบุคลิกภาพเป็นทางการ กลุ่มรักความหรูหราร่ำรวยมีบุคลิกภาพหรูหรา กลุ่มทันสมัยมีบุคลิกภาพทันสมัย กลุ่มชอบความท้าท้าย มีบุคลิกภาพเคลื่อนไหว กลุ่มพึงพอใจในตนเองมีบุคลิกภาพเป็นธรรมชาติ กลุ่มสนใจการเมืองมีบุคลิกภาพเป็นทางการ กลุ่มทำตามกฎเกณฑ์ของสังคมมีบุคลิกภาพสะอาด กลุ่มสิ้นหวังหมดกำลังใจมีบุคลิกภาพเป็นธรรมชาติ กลุ่มชอบสังสรรค์สนทนามีบุคลิกภาพเป็นธรรมชาติ กลุ่มหัวสมัยใหม่มีบุคลิกภาพทันสมัย กลุ่มอนุรักษ์นิยมมีบุคลิกภาพเป็นธรรมชาติ กลุ่มชีวิตเร่งรีบมีบุคลิกภาพเคลื่อนไหว กลุ่มชอบกีฬามีบุคลิกภาพเคลื่อนไหว ในแต่ละกลุ่มมีแนวทางการใช้องค์ประกอบเรขศิลป์ดังนี้ 1. กลุ่มรักความหรูหราร่ำรวย บุคลิกหรูหรา 1.1 ใช้สีขาวเป็นหลัก คู่กับโทนหนัก 1.2 ตัวอักษรภาษาไทยใช้ตัวตกแต่ง แบบไม่มีหัว น้ำหนักเส้นของตัวอักษรเท่ากัน รูปร่างลักษณะเป็นโค้งสัน 1.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวโรมันเป็นหลัก ใช้ตัวเทกซ์กับข้อความรองลงมา 1.4 ใช้ภาพแบบภาพถ่าย ใช้โครงสร้างแบบกึ่งมีแบบแผน 2. กลุ่มทันสมัย บุคลิกภาพทันสมัย 2.1 ใช้สีโทนมืด เทาถึงสีดำ 2.2 ตัวอักษรภาษาไทยใช้ตัวตกแต่ง แบบไม่มีหัวหรือเป็นจะงอยหรืองเชิง น้ำหนักเส้นของตัวอักษรเท่ากัน รูปร่างเป็นโค้งสัน 2.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเบ็ดเตล็ด และใช้ตัวซานซ์เซรีฟกับข้อความรองลงมา 2.4 ใช้ภาพสัญลักษณ์ภาษา ใช้โครงสร้างที่ชัดเจน 3. กลุ่มชอบกีฬา บุคลิกภาพเคลื่อนไหว 3.1 ใช้สีโทนเข้มสด ดูมีชีวิตชีวา 3.2 ตัวอักษรภาษาไทยใช้ตัวลายมือเขียน น้ำหนัก เส้นของตัวอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างเป็นโค้งสัน 3.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวสคริปต์และเคอร์ซีฟ 3.4 ใช้ภาพสัญลักษณ์ภาษา ใช้โครงสร้างเส้นแนวโค้ง 4. กลุ่มรักการทำงาน บุคลิกภาพเป็นทางการ 4.1 ใช้สีโทนมืด ดูมั่นคง 4.2 ตัวอักษรภาษาไทย ใช้ตัวเนื้อความแบบมีหัวกลม น้ำหนักเส้นของตัวอักษรเท่ากัน รูปร่างเหลี่ยมปลายมน 4.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวโรมันแลัซานซ์เซรีฟในตัวสำคัญรองลงมา 4.4 ใช้ภาพถ่าย ใช้โครงสร้างตาราง

บรรณานุกรม :
มนฤดี มิตรเจริญถาวร . (2548). การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนฤดี มิตรเจริญถาวร . 2548. "การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนฤดี มิตรเจริญถาวร . "การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
มนฤดี มิตรเจริญถาวร . การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.