ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัย : จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
คำค้น : ครูประถมศึกษา , การทำงานเป็นทีม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ วิรัชชัย , สุวิมล ว่องวาณิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741423152 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7112
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษา (1) พัฒนาตัวบ่งชี้การร่วมมือรวมพลังของครูในโรงเรียนประถมศึกษา (2) พัฒนาโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครู และ (3) ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของกลุ่มครู ที่มาจากสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูแระถมศึกษาในจัวหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 427 คน จากสถานศึกษา 58 แห่ง ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จากประชากรครูประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วัดการร่วมมือรวมพลังและสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลัง เป็นมาตรประมาณค่ามีช่วงพิสัยค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.7148-0.9789 และแบบประเมินการร่วมมือรวมพลัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยโปรแกรม SPSS วิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของโมเดล ความตรงข้ามกลุ่ม และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลโดยกลยุทธ์กลุ่มพหุด้วยโปรแกรมลิสเรล 8.53 ผลการวิจัยสำคัญสรุปได้ว่า (1)โมเดลการวัดการร่วมมือรวมพลังมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (chi-square = 4.785, df = 7, P = 068617, GFI = 0.996, AGFI = 0983) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ 7 ตัวมีค่าอยู่ระหว่าง 0.721 ถึง 0.905 ตัวแปรที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือการเอาใจใส่แก้ไขปัญหาร่วมกัน รองลงมาคือการรับผิดชอบต่อหน้าที่และการมีเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติงาน มีค่าเท่ากับ 0.905, 0.855 และ 0.791 ตามลำดับ ผลการตรวจสอบความตรงโดยวิธีกลุ่มรู้ชัดสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้การร่วมมือรวมพลังมีความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ในระดับสูง (2) โมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (chi-square = 238.53, df = 209, P = 0.7873, AGFI = 0.907) โดยองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของการร่วมมือรวมพลังทั้งสามระดับ มีอิทธิพลทางตรงต่อการร่วมมือรวมพลัง และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์ประกอบ ที่เป็นผลของการร่วมมือรวมพลังทั่งสามระดับโดยผ่านการร่วมมือรวมพลัง (3) โมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังมีความแปรเปลี่ยน ทั้งรูปแบบและพารามิเตอร์ระหว่างกลุ่มครูที่มาจากสถานศึกษาขนาดต่างกัน (chi-square = 1651.35, df = 819, P = 0.000, GFI = 0.691)

บรรณานุกรม :
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . (2548). การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . 2548. "การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . "การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ . การพัฒนาตัวบ่งชี้และโมเดลสาเหตุและผลของการร่วมมือรวมพลังของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.