ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคลไปสู่การสื่อสารฝ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคลไปสู่การสื่อสารฝ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์
นักวิจัย : จารวี เอียงผาสุข
คำค้น : การสื่อสารระหว่างบุคคล , การเชื่อมโยงเนื้อหา , การรำ -- ไทย , ซีดี-รอม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745314501 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ (1) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคลไปสู่การสื่อสารผ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์ (2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทย (3) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ผลิตและผู้รับสารที่มีต่อการถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทย รวมถึงการแสวงหาแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการผลิตงานในอนาคตต่อไป โดยใช้วิธีการวิจัยคือการวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมองค์ประกอบทางการสื่อสารระหว่างบุคคล และองค์ประกอบทางการสื่อสารในแผ่นซีดีวีดิทัศน์ ผลการวิจัยพบว่าการถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยในครั้งนี้เป็นการถ่ายโยงเนื้อหาที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ประกอบการและทีมผู้ผลิตทำการถ่ายโยงเนื้อหาสารโดยมองข้ามความแตกต่างของช่องทางการสื่อสารเดิมที่เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลและช่องทางการสื่อสารใหม่ที่เป็นแผ่นซีดีวีดิทัศน์ ดังนั้นทีมผู้ผลิตจึงถ่ายโยงเนื้อหาสารด้วยการไม่ดัดแปลงเนื้อหาสารจากสื่อเดิมให้มีความเหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารใหม่ตามหลักการที่ควรจะเป็น ส่งผลให้เนื้อหาสารในสื่อใหม่เกิดความผิดเพี้ยน บิดเบือนและห่างไกลออกไปจากเนื้อหาสารในสื่อเดิม ซึ่งทำให้ผู้รับสารไม่เกิดความพึงพอใจเนื้อหาสารจากแผ่นซีดีวีดิทัศน์ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้ประกอบไปด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 11 ประการคือ ผู้ประกอบการไม่เข้าใจความแตกต่างของวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 2 ระบบ งบประมาณการผลิตที่จำกัด ความไม่เข้าใจคุณสมบัติของผู้ส่งสารจากแผ่นซีดีวีดีทัศน์ ผู้ประกอบการขาดการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร ขาดการประชุมทีมงานผู้ผลิตทีมผู้ผลิตงานทุกทีมไม่ประสานงานกัน การคัดเลือกทีมผู้ผลิตงานของผู้ประกอบการไม่เหมาะสมข้อจำกัดเรื่องความสามารถในการเก็บข้อมูลของแผ่นซีดีวีดิทัศน์ ความจำเป็นในการเพิ่มเนื้อหาสารในแผ่นซีดีวีดิทัศน์ บริบทของการสื่อสาร และประเภทของช่องทางการสื่อสาร

บรรณานุกรม :
จารวี เอียงผาสุข . (2548). การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคลไปสู่การสื่อสารฝ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารวี เอียงผาสุข . 2548. "การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคลไปสู่การสื่อสารฝ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารวี เอียงผาสุข . "การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคลไปสู่การสื่อสารฝ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
จารวี เอียงผาสุข . การถ่ายโยงเนื้อหาการรำไทยจากการสื่อสารระหว่างบุคคลไปสู่การสื่อสารฝ่านแผ่นซีดีวีดิทัศน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.