ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอน-แกมมาในผู้ป่วยโรคไลเคนพลานัสก่อนและหลังการได้รับยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ ความเข้มข้น 0.1%

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอน-แกมมาในผู้ป่วยโรคไลเคนพลานัสก่อนและหลังการได้รับยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ ความเข้มข้น 0.1%
นักวิจัย : พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ
คำค้น : (Meth)acrylates , fluocinolone acetonide , interferon-gamma , oral lichen planus , ฟลูโอซิโนโลนอะเซทโทไนด์ , อินเตอร์เฟอรอน-แกมมา , ไลเคนพลานัสในช่องปาก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880115 , http://research.trf.or.th/node/2120
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไลเคนพลานัสในช่องปากจัดเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่งของเยื่อเมือกในช่องปากที่พบได้บ่อย ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการเกิดโรค แต่เชื่อว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดทีเซลล์เป็นสื่อมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิสภาพของโรค อินเตอร์เฟอรอน-แกมมา (interferon-gamma; IFN-?) เป็นซัยโตไคน์ชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดพยาธิสภาพของรอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปาก การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของยาฟลูโอซิโนโลนอะเซทโทไนด์ชนิดขี้ผึ้ง ความเข้มข้น 0.1% ที่มีต่อการแสดงออกของ IFN-? ในรอยโรค และระดับของ IFN-? ในซีรั่มในผู้ป่วยโรคไลเคนพลานัสในช่องปาก ผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปากจำนวน 20 รายได้เข้าร่วมการวิจัย ตัวอย่างชิ้นเนื้อและซีรั่มที่ได้จากเส้นเลือดดำได้จากผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยยาฟลูโอซิโนโลนอะเซทโทไนด์ชนิดขี้ผึ้ง ความเข้มข้น 0.1% เป็นเวลา 1 เดือน การแสดงออกของ IFN-? และระดับของ IFN-? ในซีรั่มได้จากวิธีการย้อมอิมมูโนฮิสโตเคมีและอีไลซ่า ชิ้นเนื้อควบคุมเนื้อเยื่อปกติและซีรั่มจากผู้ที่มีสุขภาพดีได้รับการตรวจด้วยวิธีการเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปาก 19 ราย (ร้อยละ 95) ในขณะที่ กลุ่มควบคุมเนื้อเยื่อปกติ 2 ราย (ร้อยละ 10) แสดงปฏิกริยาที่ให้ผลบวกต่อ IFN-? ซึ่งพบในโมโนนิวเคลียร์เซลล์ในชั้นใต้เยื่อบุผิว (P = 0.000) ผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปาก 5 ราย (ร้อยละ 25) พบการแสดงออกของ IFN-? ในเซลล์สังเคราะห์เคอราติน ในขณะที่ไม่พบการแสดงออกของ IFN-? ในเซลล์สังเคราะห์เคอราตินในเนื้อเยื่อปกติทั้งหมด จำนวนโมโนนิวเคลียร์เซลล์ที่มีการแสดงออกของ IFN-? ของกลุ่มผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปากก่อนการรักษามีค่าสูงกว่าหลังการรักษาและในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.000) นอกจากนี้จำนวนโมโนนิวเคลียร์เซลล์ของกลุ่มผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปากหลังการรักษามีค่าลดลงกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.016) IFN-? ในซีรั่มถูกตรวจพบได้ในกลุ่มผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปาก 18 ราย (ร้อยละ 90) และในกลุ่มควบคุม 13 ราย (ร้อยละ 65) อย่างไรก็ตาม IFN-? ในซีรั่มที่มีระดับสูงกว่า 1 pg/ml ถูกตรวจพบได้ในกลุ่มผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปาก 13 ราย (ร้อยละ 65) และในกลุ่มควบคุม 1 ราย (ร้อยละ 5) (P = 0.000) ระดับของ IFN-? ในซีรั่มของผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปากก่อนการรักษามีค่าสูงกว่าหลังการรักษา (P = 0.008) และในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P = 0.001) ในการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปากชนิดฝ่อลีบและชนิดแผลถลอก ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในการแสดงปฏิกริยาที่ให้ผลบวกต่อ IFN-? และในจำนวนเซลล์ที่ให้ผลบวกต่อ IFN-? (P = 0.300 and P = 0.259 ตามลำดับ) ระดับของ IFN-? ในซีรั่มระหว่างกลุ่มผู้ป่วยไลเคนพลานัสในช่องปากชนิดฝ่อลีบและชนิดแผลถลอกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน (P = 0.462) จากการศึกษานี้แสดงว่า IFN-? ที่เพิ่มขึ้นอาจมีบทบาทสำคัญต่อการเกิดพยาธิสภาพของรอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปาก และยาฟลูโอซิโนโลนอะเซทโทไนด์ชนิดขี้ผึ้ง ความเข้มข้น 0.1% มีผลในการปรับภูมิคุ้มกันต่อการแสดงออกของ IFN-? Oral lichen panus (OLP) is a common chronic inflammatory disease of the oral mucosa. The etiology of OLP is currently still unknown, but T-cell-mediated immune response is implicated in the immunopathogenesis. Interferon-gamma (IFN-?), which is a proinflammatory cytokine, has been reported to be generated in OLP. The purpose of this study was to investigate the effect of fluocinolone acetonide (FAO) 0.1% in orabase on the expression of IFN-? and serum level of IFN-? in patients with OLP. Twenty patients with OLP were enrolled. Biopsy specimens and venous blood-derived sera were obtained before and after 1-month treatment with FAO 0.1% in orabase. In situ IFN-? expression and serum levels of IFN-? were determined by immunohistochemistry and ELISA. Twenty normal mucosa control tissues and sera from healthy controls were identically processed. The results revealed that positive reactivity to IFN-? was detected in subepithelial mononuclear cells in 19 cases (95%) of OLP, but was detected in 2 cases (10%) of normal mucosa controls (P = 0.000). Five cases (25%) of OLP but none of control cases demonstrated IFN-? expression in keratinocytes. The number of IFN-? positive mononuclear cells before treatment with FAO 0.1% was statistically higher than that after the treatment (P = 0.000) and in normal tissue (P = 0.000). Furthermore, the number of mononuclear cells after treatment was statistically lower than that before treatment (P = 0.016). Serum IFN-? was detected in 18 patients (90%) of OLP and 13 (65%) of healthy controls. However, serum IFN-? level more than 1 pg/ml was detected in 13 patients (65%) of OLP and 1 (5%) of healthy control (P = 0.000). The serum level of IFN-? was found to be significantly higher in before treatment than in after treatment (P = 0.008) and in healthy controls (P = 0.001). In comparison of atrophic and erosive OLP, positive reactivity to IFN-? and the number of IFN-? positive mononuclear cells were not statistically different (P = 0.300 and P = 0.259 respectively). Similarly, serum IFN-? was not statistically different between atrophic and erosive OLP (P = 0.462). Our results revealed that the elevated IFN-? may play a major role in the etiopathogenesis of OLP and FAO 0.1% had an immunomodulating effect on the expression of IFN-?.

บรรณานุกรม :
พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ . (2553). การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอน-แกมมาในผู้ป่วยโรคไลเคนพลานัสก่อนและหลังการได้รับยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ ความเข้มข้น 0.1%.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ . 2553. "การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอน-แกมมาในผู้ป่วยโรคไลเคนพลานัสก่อนและหลังการได้รับยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ ความเข้มข้น 0.1%".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ . "การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอน-แกมมาในผู้ป่วยโรคไลเคนพลานัสก่อนและหลังการได้รับยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ ความเข้มข้น 0.1%."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ . การแสดงออกของอินเตอร์เฟอรอน-แกมมาในผู้ป่วยโรคไลเคนพลานัสก่อนและหลังการได้รับยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ ความเข้มข้น 0.1%. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.