ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน
นักวิจัย : อาชัญญา รัตนอุบล , สารีพันธุ์ ศุภวรรณ , มนัสวาสน์ โกวิทยา , วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา , สมชัย วรานุกูลรักษ์
คำค้น : การศึกษาปฐมวัย , สถานเลี้ยงเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7067
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการและเพื่อสรรหาและยกย่องสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่มีคุณภาพเนื้อหาของการวิจัยครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา วิธีการในการดำเนินการจัดการศึกษา บุคลากร สาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ตั้งและสภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การประเมินผลการศึกษา สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาและข้อเสนอแนะ กรณีศึกษา ได้แก่ สถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี จำนวน 10 แห่งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วิธีการดำเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ระยะคือ สำรวจและศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่จัดโดยสถานประกอบการ วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสังเกตการดำเนินการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของสถานรับเลี้ยงเด็ก และแบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และเจ้าหน้าที่สถานรับเลี้ยงเด็กของสถานประกอบการทั้ง 10 แห่งที่จัดทำโดยผู้วิจัย ผลการวิจัย พบว่า สถานประกอบการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของสถานประกอบการและบุคคลทั่วไป โดยเน้นการพัฒนาเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่วนใหญ่ ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์หรือฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการเป็นผู้ดำเนินการจัดการศึกษา แต่มีสถานประกอบการบางแห่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนพี่เลี้ยงเด็ก มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนสามารถใช้กิจกรรมได้หลายประเภท มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาเป็นการภายในและรายงานผลแก่ผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือความจำกัดของสถานที่ ความหลากหลายของอายุของเด็กและความสม่ำเสมอในการมาเรียน ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา ตลอดจนปัญหาด้านงบประมาณ ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยควรสนใจและเอาใจใส่กับการจัดการศึกษาแก่เด็กให้มากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์คุณลักษณะการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 6 ปี พบว่า สถานประกอบการแต่ละแห่งมีลักษณะเด่นเฉพาะ ด้านวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา วิธีการดำเนินการ และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จึงทำให้สถานประกอบกากรทั้ง 10 แห่งได้รับการยกย่องเป็นสถานประกอบการที่จัดการศึกษาแก่เด็กอายุต่ำว่า 6 ปีที่มีคุณภาพ

บรรณานุกรม :
อาชัญญา รัตนอุบล , สารีพันธุ์ ศุภวรรณ , มนัสวาสน์ โกวิทยา , วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา , สมชัย วรานุกูลรักษ์ . (2545). การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาชัญญา รัตนอุบล , สารีพันธุ์ ศุภวรรณ , มนัสวาสน์ โกวิทยา , วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา , สมชัย วรานุกูลรักษ์ . 2545. "การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาชัญญา รัตนอุบล , สารีพันธุ์ ศุภวรรณ , มนัสวาสน์ โกวิทยา , วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา , สมชัย วรานุกูลรักษ์ . "การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อาชัญญา รัตนอุบล , สารีพันธุ์ ศุภวรรณ , มนัสวาสน์ โกวิทยา , วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา , สมชัย วรานุกูลรักษ์ . การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ : รายงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.