ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน หมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน หมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชา
นักวิจัย : อัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา , นันทนา เทพบริรักษ์ , รัชดา สุตรา , นงนารถ เดชณรงค์ , มาลินี สุวรรณ , วนิดา เอกแสงศรี , สุภาพรรณ พ่วงจั่นเพชร , ผกา สัตยธรรม , ลัดดา ภู่เกียรติ , เพ็ญประภา เข็มแดง
คำค้น : การศึกษาขั้นประถม , การสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7059
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนหมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นประถมปีที่ 5 ปีการศึกษา 2525 จำนวน 6 ห้องเรียน 202 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองสอนโดยครูคนเดียว 3 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม สอนโดยครูซึ่งสอนแยกเป็นรายวิชา 3 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบสัมฤทธิผลทางการเรียนกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต จำนวน 60 ข้อ มีระดับความยาก และอำนาจจำแนกระหว่าง .20+.80 และแบบสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 65 ข้อ ซึ่งวิเคราะห์แล้ว จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบค่า ซี เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนการสอนของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. นักเรียนซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และนักเรียนที่ครูสอนเป็นรายวิชา ได้คะแนนสัมฤทธิผลทางการเรียนไม่แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01 2. นักเรียนที่สอนโดยครูคนเดียว และนักเรียนที่ครูสอนแยกเป็นรายวิชา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01

บรรณานุกรม :
อัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา , นันทนา เทพบริรักษ์ , รัชดา สุตรา , นงนารถ เดชณรงค์ , มาลินี สุวรรณ , วนิดา เอกแสงศรี , สุภาพรรณ พ่วงจั่นเพชร , ผกา สัตยธรรม , ลัดดา ภู่เกียรติ , เพ็ญประภา เข็มแดง . (2525). การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน หมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา , นันทนา เทพบริรักษ์ , รัชดา สุตรา , นงนารถ เดชณรงค์ , มาลินี สุวรรณ , วนิดา เอกแสงศรี , สุภาพรรณ พ่วงจั่นเพชร , ผกา สัตยธรรม , ลัดดา ภู่เกียรติ , เพ็ญประภา เข็มแดง . 2525. "การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน หมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา , นันทนา เทพบริรักษ์ , รัชดา สุตรา , นงนารถ เดชณรงค์ , มาลินี สุวรรณ , วนิดา เอกแสงศรี , สุภาพรรณ พ่วงจั่นเพชร , ผกา สัตยธรรม , ลัดดา ภู่เกียรติ , เพ็ญประภา เข็มแดง . "การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน หมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
อัจฉรา กฤดากร ณ อยุธยา , นันทนา เทพบริรักษ์ , รัชดา สุตรา , นงนารถ เดชณรงค์ , มาลินี สุวรรณ , วนิดา เอกแสงศรี , สุภาพรรณ พ่วงจั่นเพชร , ผกา สัตยธรรม , ลัดดา ภู่เกียรติ , เพ็ญประภา เข็มแดง . การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน หมวดวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสอนโดยครูคนเดียว และสอนแยกเป็นรายวิชา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.