ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการรักษาสมดุลย์โลหะของพืชท้องถิ่นที่สะสมสารตะกั่ว ภายใต้สภาวะควบคุม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการรักษาสมดุลย์โลหะของพืชท้องถิ่นที่สะสมสารตะกั่ว ภายใต้สภาวะควบคุม
นักวิจัย : พหล โกสิยะจินดา
คำค้น : heavy metal tolerance , lead contamination , plant physiology , sensityvity , vegetable
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880100 , http://research.trf.or.th/node/2112
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปนเปื้อนของสารตะกั่วในธรรมชาติทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษของมนุษย์ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาความแตกต่างของระดับของการสะสมสารตะกั่วในพืชผักท้องถิ่นจำนวนสิบชนิด และความเป็นพิษของสารตะกั่วในพืชที่ได้รับสารตะกั่วที่ความเข้มข้น 5, 15 และ 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในอาหารภายใต้สภาวะควบคุม ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วที่สะสมในน้ำหนักแห้งของพืชตัวอย่าง จัดแบ่งได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่สะสมสารตะกั่วในปริมาณที่สูงคือ ถั่วเขียว (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) และ ผักบุ้ง (Ipomoea reptans Poir.) ซึ่งสะสมในปริมาณ 145.2 และ 74.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ โดยแตงกวา (Cucumis sativus L.), คะน้า (Brassica alboglaba L.H. Bailey), กล่ำปลี (Brassica oleracea L. var. capitata L.), และ แมงลัก (Ocimum basilicum L.)สะสมตะกั่วในระดับปานกลางที่ 40.1, 38.1, 33.7 และ 29.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ นอกจากนั้น ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.), กะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.), มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.), และพริกขี้หนู (Capsicum annuum L.) สะสมสารตะกั่วในระดับต่ำที่ 20.2, 11.7, 11.9 และ 5.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ปริมาณสะสมของสารตะกั่วในพืชตัวอย่างพบว่าเมื่อปริมาณความเข้มข้นของสารตะกั่วในอาหารเพิ่มขึ้น พืชตัวอย่างมีการสะสมสารตะกั่วในปริมาณที่สูงขึ้นเช่นกัน และจากการเปรียบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัยพบว่าคะน้า กล่ำปลี แมงลัก และผักการหอม อาจเป็นพืชตัวอย่างที่มีศักยภาพในการนำไปปลูกในพื้นที่ที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนได้ ซึ่งพืชเหล่านี้แสดงพิษจากสารตะกั่วในระดับต่ำ และสะสมปริมาณสารตะกั่วในเนื้อเยื่อต่ำกว่าพืชตัวอย่างที่ศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนั้น คณะผู้ศึกษายังได้ทดสอบอิทธิพลของสารตะกั่วที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อพืชท้องถิ่นที่สะสมสารตะกั่ว จากแหล่งที่มีการปนเปื้อนและจากแหล่งที่ไม่มีการปนเปื้อนพบว่าสาบแรง้ สาบกา (Ageratum conyzoides) จากแหล่งที่ไม่มีการปนเปื้อนสามารถสะสมสารตะกั่วในปริมาณที่สูงกว่าพืชจากแหล่งที่มีการปนเปื้อน แต่สาบเสือ Chromolaena odorata จากแหล่งที่มีการปนเปื้อนสามารถสะสมสารตะกั่วได้ในปริมาณที่สูงกว่าพืชจากแหล่งที่ไม่มีการปนเปื้อน Lead contamination in environment poses intoxication risk to human. This study focused on differences in level of lead accumulation in ten common vegetable and on lead phytotoxicity when studied plants treated at 5, 15 and 30 mg kg-1in vitro. Treated plants could be categorized into three groups according to their lead accumulation level in dried weight determined with atomic absorption spectrophotometers after four weeks post-exposure. Mung bean (Vigna radiata (L.) R. Wilczek) and morning glory (Ipomoea reptans Poir.) accumulated high lead contents, at 145.2 and 74.7 mg kg-1, respectively. Cucumber (Cucumis sativus L.), collard (Brassica alboglaba L.H. Bailey), cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata L.), and sweet basil (Ocimum basilicum L.) accumulated moderate lead contents, at 40.1, 38.1, 33.7 and 29.1 mg kg-1, respectively. Lettuce (Lactuca sativa L.), holy basil (Ocimum tenuiflorum L.), tomato (Lycopersicon esculentum Mill.), and bird pepper (Capsicum annuum L.) accumulated low lead contents, at 20.2, 11.7, and 5.1 mg kg-1, respectively. The accumulated lead contents increased in most plants when they were exposed to higher lead concentrations. According to safety standard, collard, cabbage, lettuce and sweet basil seemed to be good candidates that might grow better, be less affected by lead contamination, yet posing lower health hazard on human consumption. Besides, lead phytotoxicity was assessed on the development of different ecotypes of lead hyperaccumulators Ageratum conyzoides and Chromolaena odorata. Although Ageratum conyzoides collected from a non-contaminated site accumulated significantly higher lead contents than those from a contaminated site, we observed the opposite on Chromolaena odorata.

บรรณานุกรม :
พหล โกสิยะจินดา . (2550). การศึกษาการรักษาสมดุลย์โลหะของพืชท้องถิ่นที่สะสมสารตะกั่ว ภายใต้สภาวะควบคุม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พหล โกสิยะจินดา . 2550. "การศึกษาการรักษาสมดุลย์โลหะของพืชท้องถิ่นที่สะสมสารตะกั่ว ภายใต้สภาวะควบคุม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พหล โกสิยะจินดา . "การศึกษาการรักษาสมดุลย์โลหะของพืชท้องถิ่นที่สะสมสารตะกั่ว ภายใต้สภาวะควบคุม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
พหล โกสิยะจินดา . การศึกษาการรักษาสมดุลย์โลหะของพืชท้องถิ่นที่สะสมสารตะกั่ว ภายใต้สภาวะควบคุม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.