ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดตารางงานแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอน ที่มีเวลาดำเนินงานไม่แน่นอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดตารางงานแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอน ที่มีเวลาดำเนินงานไม่แน่นอน
นักวิจัย : สุปราณี แก้วปรารถนา
คำค้น : การกำหนดงานการผลิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ , นครทิพย์ พร้อมพูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741741103 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6991
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

งานวิจัยนี้เป็นการจัดตารางงานให้กับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอนการทำงาน เวลาที่ใช้ดำเนินงานเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีค่าไม่แน่นอนขึ้นกับประเภทของงาน แต่มีการแจกแจงแบบปกติ โดยกำหนดมาในรูปของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ การหาต้นแบบของการคำนวณที่ทำให้เวลาปิดงานของระบบน้อย โดยแยกการคำนวณออกเป็น 3 ส่วน คือ การจัดตารางให้กับงานบนเครื่องจักรในชั้นตอนที่ 1 การจัดตารางให้กับงานบนเครื่องจักรในขั้นตอนที่ 2 และการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาปิดงาน การจัดตารางงานในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใช้เทคนิคการขยายและจำกัดเขตเพื่อให้ได้เวลาปิดงานของระบบน้อย แล้วใช้อัลกอริทึมของจอห์นสันจัดเรียงงานบนแต่ละเครื่องจักร ต้นแบบที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถใช้จัดตารางงานให้กับระบบผลิตแบบเครื่องจักรเดี่ยว ระบบผลิตแบบเครื่องจักรขนาด ระบบผลิตแบบไหลเลื่อนสองขั้นตอน และระบบผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นสองขั้นตอนได้ แต่ไม่สามารถใช้ได้กับระบบผลิตแบบไหลเลื่อนและไหลเลื่อนยืดหยุ่นที่มีขั้นตอนมากกว่า 2 ขั้นตอนได้

บรรณานุกรม :
สุปราณี แก้วปรารถนา . (2548). การจัดตารางงานแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอน ที่มีเวลาดำเนินงานไม่แน่นอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุปราณี แก้วปรารถนา . 2548. "การจัดตารางงานแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอน ที่มีเวลาดำเนินงานไม่แน่นอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุปราณี แก้วปรารถนา . "การจัดตารางงานแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอน ที่มีเวลาดำเนินงานไม่แน่นอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุปราณี แก้วปรารถนา . การจัดตารางงานแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่น 2 ขั้นตอน ที่มีเวลาดำเนินงานไม่แน่นอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.