ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย
นักวิจัย : ณัฐวิภา สินสุวรรณ
คำค้น : การสูบบุหรี่ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , สื่อมวลชน -- แง่สังคม -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745324752 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6988
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อที่กลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ใช้ ใน การขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยและปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการ ขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบกับการวิเคราะห์ เอกสาร ผลการวิจัยพบว่า 1. กระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ ในการขับ เคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยประกอบด้วยกลยุทธ์การนำเสนอสารและกลยุทธ์ ด้านสื่อ ดังนี้ - กลยุทธ์การนำเสนอสาร ประกอบด้วย (1) การให้ข้อเท็จจริง (2) การให้ความคิดเห็น (3) การให้ข้อมูลต่างประเทศ (4) การใช้ความน่ากลัว (5) การแสดงพลังสนับสนุนนักการเมือง กลยุทธ์ด้านสื่อ ประกอบด้วย (1) สื่อบุคคล ได้แก่ การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการแพทย์, การใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา, การล็อบบี้ (2) สื่อกิจกรรม ได้แก่ การจัดเหตุการณ์พิเศษ, การแถลงข่าว, การจัดสัมมนา, การประชุม (3) สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์, วิทยุ และ โทรทัศน์ 2. ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนกฎหมาย ควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การมีเจ้าภาพหลักใน การทำงาน, แกนนำได้รับความน่าเชื่อถือ, การประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับองค์กรพัฒนา เอกชนเพื่อสารธารณประโยชน์, ความสามารถในการแสวงหาพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ, นักการเมืองให้การสนับสนุน (2) ปัจจัยด้านสาร ได้แก่ ข้อมูลที่นำเสนอมีความน่าเชื่อถือ (3) ปัจจัยด้านช่อง ทางการสื่อสาร ได้แก่ สื่อมวลชนให้ความร่วมมือนำเสนอข่าว (4) ปัจจัยด้านบริบท ไดแก่ กระแสสนับสนุน ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ

บรรณานุกรม :
ณัฐวิภา สินสุวรรณ . (2548). กระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวิภา สินสุวรรณ . 2548. "กระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวิภา สินสุวรรณ . "กระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ณัฐวิภา สินสุวรรณ . กระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.