ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ
นักวิจัย : สมพร หุ่นเลิศ
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , บริการทางการแพทย์ , ประกันสุขภาพ , เครื่องชี้ภาวะสุขภาพ , สุขภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , อานนท์ วรยิ่งยง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325015 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7001
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ให้บริการในหน่วยบริการ ปฐมภูมิเกี่ยวกับเครื่องชี้วัดคุณภาพด้านบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีความสำคัญสูงและสามารถนำไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2548 - ธันวาคม 2548 จากตัวแทนผู้ให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิจำนวน 9 จังหวัดของทั้งประเทศ มีทั้งหมด 304 แห่ง ได้รับการตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 86.5 เครื่องชี้วัดที่ได้รับคะแนนสูงสุดในด้านการวัดได้ตรงกับงานหรือนโยบายที่ปฏิบัติ, มีความน่าเชื่อถือ, ไม่เป็นภาระและไม่ใช้ค่าใช้จ่ายมากไป รวมถึงการยอมรับได้ คือ ร้อยละของเด็กอายุ 0 1 ปี ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ ส่วนความคิดเห็นในด้านการปลอดจากอิทธิพลในการเสริมแต่งข้อมูล เครื่องชี้วัดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ อัตราตายทารกต่อการเกิดมีชีพพันคน จากการเรียงลำดับเครื่องชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละด้านทั้งหมด 5 ด้าน พบว่าเครื่องชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ร้อยละของเด็กอายุ 0-1 ปี ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์, ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปีที่ป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน, อัตราตายทารกต่อการเกิดมีชีพพันคน, อัตราส่วนการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน, ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดตามเกณฑ์, ร้อยละของหญิงมีครรภ์เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก, ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษา เมื่อศึกษาความคิดเห็นในด้านการไม่เป็นภาระงานและไม่ใช้ค่าใช้จ่ายมากไปในการเก็บประมวลผลของผู้ให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดตั้งในโรงพยาบาล และที่จัดตั้งนอกโรงพยาบาลพบว่าในแต่ละเครื่องชี้วัดไม่มีความแตกต่างกัน (p{7f2019}s > 0.05) ข้อเสนอแนะที่พบมากที่สุดจากการศึกษา คือ การไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสับสนเกี่ยวกับหลักการของเครื่องชี้วัดคุณภาพบริการและไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ใช้เพื่อการตอบเครื่องชี้วัดจากแหล่งของข้อมูลได้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลในการตอบเครื่องชี้วัดคุณภาพบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพบริการมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บรรณานุกรม :
สมพร หุ่นเลิศ . (2548). เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร หุ่นเลิศ . 2548. "เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร หุ่นเลิศ . "เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สมพร หุ่นเลิศ . เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.