ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3
นักวิจัย : ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา
คำค้น : กิจกรรมการเรียนการสอน , นิเวศวิทยาเมือง , การสอนแบบสตอรีไลน์ , แผนการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741421656 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7000
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) โดยแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านการพิจารณาสอบด้านเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเมือง จำนวน 5 ท่าน และผ่านการพิจารณาตรวจสอบด้านกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน์ จำนวน 5 ท่าน และนำไปตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมโดยการนำไปให้ครูสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จำนวน 3 ท่าน นำไปใช้ในการทดลองสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน โดยมีเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมคือ แบบบันทึกหลังสอน และแบบบันทึกการประเมินตามสภาพจริง ผลการวิจัยได้ข้อสรุปคือ ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ จำนวน 3 ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยการทดลองสอนในห้องเรียน สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ระดับชั้นเรียนละ 7 คาบเรียน (50 นาที ต่อ คาบเรียน)

บรรณานุกรม :
ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา . (2548). การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา . 2548. "การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา . "การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ศรัณย์พร ฉัตรรัตนา . การนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเมือง โดยวิธีสตอรี่ไลน์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในช่วงชั้นที่ 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.