ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์และสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยที่ถือศีลแปดที่วัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์และสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยที่ถือศีลแปดที่วัด
นักวิจัย : สาคร อินโท่โล่
คำค้น : ผู้สูงอายุ -- ไทย , ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มะลิ หุ่นสม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741432542 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6967
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การถือศีลแปดที่วัดของผู้สูงอายุและศึกษาสุขภาวะของผู้สูงอายุที่ถือศีลแปด โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ผู้สูงอายุจำนวน 12 คน (หญิง 9 คน ชาย 3 คน) ซึ่งได้รับเลือกเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักอย่างเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด ทำการสัมภาษณ์โดยการบันทึกเทปร่วมกับการสังเกตและการบันทึกภาคสนาม ผู้วิจัยได้ยุติการเก็บข้อมูลเมื่อพบว่ามีความอิ่มตัวของข้อมูลเมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรายที่ 12 ทำการถอดบทสนทนาจากการสัมภาษณ์โดยการถอดข้อความคำต่อคำ (Verbatim Transcriptions) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัย นำเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ ประสบการณ์การถือศีลแปดที่วัดของผู้สูงอายุ พบว่า ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ซึ่งได้แก่ 1) สาเหตุของการก้าวเข้าสู่การปฏิบัติธรรม 2) การปรับตัวเป็นผู้ปฏิบัติธรรม และ 3) การปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนี่งของชีวิต สุขภาวะของผู้สูงอายุที่ศีลแปด พบว่า ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ซึ่งได้แก่ 1) การมีความสุขกาย 2) การมีจิตใจที่สงบ 3) การมีกิจกรรมทางสังคม และ 4) การเป็นผู้มีบุญจากการปฏิบัติธรรม การศึกษาครั้งนี้ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์การถือศีลแปดและสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยที่ถือศีลแปดที่วัด โดยบุคลากรทางสุขภาพสามารถใช้ข้อค้นพบจากผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชน

บรรณานุกรม :
สาคร อินโท่โล่ . (2548). ประสบการณ์และสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยที่ถือศีลแปดที่วัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาคร อินโท่โล่ . 2548. "ประสบการณ์และสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยที่ถือศีลแปดที่วัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาคร อินโท่โล่ . "ประสบการณ์และสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยที่ถือศีลแปดที่วัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สาคร อินโท่โล่ . ประสบการณ์และสุขภาวะของผู้สูงอายุไทยที่ถือศีลแปดที่วัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.