ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ไขความไร้เสถียรภาพเชิงตัวเลขของระเบียบวิธีการแบ่งแยกผลต่างฟลักซ์ของโรว์ บนเอลิเมนต์สามเหลี่ยมและการปรับตัวได้ของเอลิเมนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ไขความไร้เสถียรภาพเชิงตัวเลขของระเบียบวิธีการแบ่งแยกผลต่างฟลักซ์ของโรว์ บนเอลิเมนต์สามเหลี่ยมและการปรับตัวได้ของเอลิเมนต์
นักวิจัย : สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
คำค้น : พลศาสตร์ของไหล , การวิเคราะห์เชิงตัวเลข , พื้นผิววัสดุ , พื้นที่สามเหลี่ยม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปราโมทย์ เดชะอำไพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745324299 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6943
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แสดงวิธีการเพิ่มความถูกต้องให้กับผลลัพธ์ของการคำนวณปัญหาการไหลคงตัวและไม่คงตัวความเร็วสูงแบบอัตตัวได้ และไร้ความหนืดในสองมิติ ด้วยการประยุกต์เทคนิคการปรับขนาดเอลิเมนต์โดยอัตโนมัติ ที่มีการนำเอาความสามารถของฟังก์ชัน การปรับขนาดมาใช้ร่วมกับตัวชี้วัดขนาดของความผิดพลาด เพื่อให้สามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเอลิเมนต์ที่เหมาะสม กับพฤติกรรมของผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ ความไร้เสถียรภาพเชิงตัวเลขของการประมาณฟลักซ์เชิงตัวเลข ได้ถูกศึกษาด้วยวิธีการ แบ่งแยกผลต่างฟลักซ์ของโรว์ ปัญหาการทดสอบของเควิร์กได้นำมาใช้วิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับปรากฏการณ์โป่งนูน จากนั้นจึงนำเสนอ วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีที่เรียกว่า การแก้ไขค่าเอนโทรปีในหลายมิติแบบผสมผสาน การตรวจสอบความแม่นยำของระเบียบวิธีที่ ได้นำเสนอนี้ กระทำโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับปัญหาจำนวนหลายปัญหาที่มีผลเฉลยแม่นตรง พบว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความเที่ยงตรง และสอดคล้องกันแล้วจึงได้ขยายระเบียบวิธีนี้โดยการเพิ่มความแม่นยำสู่อันดับสองทั้งในด้านของระยะทางและเวลา จากนั้นได้ทำการ ทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของการผนวกเทคนิคต่างๆ ที่นำเสนอเข้าด้วยกัน โดยการใช้เอลิเมนต์สามเหลี่ยมแบบไร้ระเบียบสำหรับ ปัญหาการไหลคงตัวและไม่คงตัวความเร็วสูงแบบอัดตัวได้

บรรณานุกรม :
สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช . (2548). การแก้ไขความไร้เสถียรภาพเชิงตัวเลขของระเบียบวิธีการแบ่งแยกผลต่างฟลักซ์ของโรว์ บนเอลิเมนต์สามเหลี่ยมและการปรับตัวได้ของเอลิเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช . 2548. "การแก้ไขความไร้เสถียรภาพเชิงตัวเลขของระเบียบวิธีการแบ่งแยกผลต่างฟลักซ์ของโรว์ บนเอลิเมนต์สามเหลี่ยมและการปรับตัวได้ของเอลิเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช . "การแก้ไขความไร้เสถียรภาพเชิงตัวเลขของระเบียบวิธีการแบ่งแยกผลต่างฟลักซ์ของโรว์ บนเอลิเมนต์สามเหลี่ยมและการปรับตัวได้ของเอลิเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช . การแก้ไขความไร้เสถียรภาพเชิงตัวเลขของระเบียบวิธีการแบ่งแยกผลต่างฟลักซ์ของโรว์ บนเอลิเมนต์สามเหลี่ยมและการปรับตัวได้ของเอลิเมนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.