ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน
นักวิจัย : ไกรลาส จิตร์กุล
คำค้น : นาฏศิลป์ไทย , การรำ -- ไทย , โขน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพรรณี บุญเพ็ง , อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741424043 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6931
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาการตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน ได้แก่ สุครีพ หนุมาน ชมพูพาน องคต และนิลนนท์ โดยมุ่งศึกษารูปแบบและขั้นตอนกระบวนการจัดทัพตรวจพลตามตำราพิชัยสงคราม ตามบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 และจากข้อมูลการแสดงโขนในโรงละครแห่งชาติ 152 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 และวิเคราะห์ท่าเต้นตรวจพลของพญาวานรทั้ง 5 ตัว จากการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ในการแสดงตรวจพลของพญาวานรทั้ง 5 ตัว เป็นพัฒนาการอันยาวนาน มาจากการรบจริงของกองทัพไทยในอดีต โดยถ่ายทอดผ่านนาฏยวรรณกรรม แล้วแปลงเป็นกระบวนการเต้นตรวจพล ตามจารีต ในการเต้นตรวจพลเบ่งออกเป็น 2 ฉาก คือ ฉากที่ 1 เป็นการตรวจพลเดี่ยวของพญาวานร นำโดยสุครีพ ฉากที่ 2 เป็นการตรวจพลหมู่ของพญาวานรทั้ง 5 ตัว ในการเต้นตรวจพลแต่ละครั้งจะเป็นไปตามรูปแบบจารีตนี้ อย่างไรก็ตาม ในการเต้นแต่ละครั้ง ครู ผู้ชำนาญการ สามารถสอดแทรกเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้มีความแตกต่างในรายละเอียดการแสดงได้ การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน เป็นการสะท้อนถึงองค์ความรุ้ในการรบของกองทัพไทยในสมัยโบราณ และเป็นโอกาสสำหรับครูผู้ชำนาญการได้แสดงความสามารถเฉพาะตัว ดังนั้นจึงสมควรส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า เพื่อการอนุรักษ์และเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

บรรณานุกรม :
ไกรลาส จิตร์กุล . (2548). การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไกรลาส จิตร์กุล . 2548. "การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไกรลาส จิตร์กุล . "การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ไกรลาส จิตร์กุล . การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.