ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีความผิดต่อชีวิตในทัณฑสถานหญิงกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีความผิดต่อชีวิตในทัณฑสถานหญิงกลาง
นักวิจัย : ณัฐกร ลักษณชินดา
คำค้น : ทัณฑสถาน , นักโทษหญิง , ความผิด (กฎหมาย)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญยง ชื่นสุวิมล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741418531 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6917
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีความผิดต่อชีวิตในทัณฑสถานหญิงกลางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีความผิดต่อชีวิต ศึกษาภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลาง ศึกษาผลกระทบของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงกลางหลังจากที่กระทำความผิดในคดีต่อชีวิต และศึกษาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดของเพศหญิงในคดีความผิดต่อชีวิต การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ข้อมูลในการศึกษาเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 109 ชุดจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ต้องขังหญิงนักโทษเด็ดขาดซึ่งศาลได้พิพากษาลงโทษถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงที่ต้องโทษอยู่ในทัณฑสถานหญิงกลาง และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจำนวน 10 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ การทดสอบค่าไค-สแควร์ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ขณะกระทำความผิดมีอายุเฉลี่ย 32.6 ปี ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีความผิดต่อชีวิตประกอบด้วย ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการระดับการศึกษาต่ำ มีสถานภาพสมรส มีรายได้ต่ำ มีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้กระทำความผิดใดๆ มาก่อน นอกจากนี้ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่จะรู้จักกับเหยื่อมาก่อน สาเหตุที่ผู้กระทำความผิดในคดีความผิดต่อชีวิตลงมือกระทำเนื่องจากมีความคับแค้นใจที่ถูกเหยื่อข่มเหงรังแก และในการลงมือกระทำความผิดจะไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า ส่วนอายุ การไม่ได้ประกอบอาชีพ ภาวะหนี้สิน ความอบอุ่นของครอบครัว และการมีเพื่อนที่เคยมีประวัติกระทำความผิดไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดในคดีความผิดต่อชีวิต

บรรณานุกรม :
ณัฐกร ลักษณชินดา . (2548). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีความผิดต่อชีวิตในทัณฑสถานหญิงกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกร ลักษณชินดา . 2548. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีความผิดต่อชีวิตในทัณฑสถานหญิงกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกร ลักษณชินดา . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีความผิดต่อชีวิตในทัณฑสถานหญิงกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ณัฐกร ลักษณชินดา . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดของผู้ต้องขังหญิงคดีความผิดต่อชีวิตในทัณฑสถานหญิงกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.