ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
นักวิจัย : พรพิมล รักษาแก้ว
คำค้น : สมรรถนะ , พยาบาล , ภัยพิบัติ , การวิเคราะห์ตัวประกอบ , โรงพยาบาล -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745326062 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6873
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ งานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 431 คน ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 21 แห่ง ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลที่ปฏิบัติงานสาธารณภัย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 147 ตัวแปรได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบความเที่ยงด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .99 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการสกัดตัวประกอบหลัก Principal Component Analysis และหมุนแกนแบบออโธโกนอล (Orthogonal) ด้วยวิธี แวริแมกซ์ (Varimax) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม มี 9 ตัวประกอบ 143 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 75.55 โดยมีตัวประกอบดังนี้ 1) ด้านคุณลักษณะบทบาทผู้นำทางการพยาบาลของพยาบาลที่ปฏิบัติงานสาธารณภัย เป็นตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานสาธารณภัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 16.4 มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ จำนวน 42 ตัวแปร 2) การบริหารจัดการทั่วไปของพยาบาลสาธารณภัย เป็นตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานสาธารณภัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 12.8 มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบจำนวน 28 ตัวแปร ) การวางแผนเตรียมการปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย เป็นตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน สาธารณภัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 11.8 มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบจำนวน 15 ตัวแปร 4) การปฏิบัติการพยาบาลด้านจิตใจ เป็นตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานสาธารณภัยโรง พยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 9.2 มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบจำนวน 14 ตัวแปร 5) การปฏิบัติการพยาบาลผู้ประสบสาธารณภัย เป็นตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานสาธารณภัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 9.0 มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบจำนวน 17ตัวแปร 6) การควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค เป็นตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานสาธารณภัยโรง พยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 7.3 มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบจำนวน 11 ตัวแปร 7) ด้านการเข้าถึงประชาชน(ผู้ประสบภัย)ในชุมชน สังคมที่เกิดสาธารณภัยเป็นตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานสาธารณภัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 4.1 มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบจำนวน 7 ตัวแปร 8) ด้านการส่งต่อผู้ป่วยเจ็บ เป็นตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานสาธารณภัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 3.1 มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบจำนวน 6 ตัวแปร 9) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานสาธารณภัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 1.7 มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบจำนวน 3 ตัวแปร

บรรณานุกรม :
พรพิมล รักษาแก้ว . (2548). การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพิมล รักษาแก้ว . 2548. "การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรพิมล รักษาแก้ว . "การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พรพิมล รักษาแก้ว . การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฎิบัติงานสาธารณภัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.