ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศรีษะ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศรีษะ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
นักวิจัย : ปิยภัทร พรหมสุวรรณ
คำค้น : โรคเอดส์ , เยื่อหุ้มสมองอักเสบ , ความเจ็บปวด , ปวดศีรษะ , โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย , สมาธิ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชนกพร จิตปัญญา , วาสินี วิเศษฤทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741419066 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6871
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่อกาการปวดศีรษะของผู้ป่วยเอดส์ ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 40 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2548 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2548 กลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน กำหนดให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันในเรื่องเพศ อายุ และชนิดของยาระงับปวดที่ได้รับ โดยกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ โปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิซึ่งใช้แนวคิดการจัดการกับอาการของ Dodd และคณะ (2001) ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสัมพันธภาพ การให้ข้อมูล การทำสมาธิ และการประเมินผล สื่อที่ใช้ คือแผนการสอนร่วมกับคู่มือความรู้เรื่องโรคเอดส์และการจัดการกับอาการปวด โดยโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิได้รับการตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบประเมินความเจ็บปวดโดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวดชนิดค่าตัวเลข (Numerical rating scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และสถิติทดสอบความแปรปรวนร่วม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ระดับอาการปวดศีรษะของผู้ป่วยเอดส์ ที่มีภาวะเยี่อหุ้สมองอักเสบภายหลังได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิ น้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ระดับอาการปวดศีรษะของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิ และกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ค่าเฉลี่ยความเจ็บปวดของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิ น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

บรรณานุกรม :
ปิยภัทร พรหมสุวรรณ . (2548). ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศรีษะ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยภัทร พรหมสุวรรณ . 2548. "ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศรีษะ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยภัทร พรหมสุวรรณ . "ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศรีษะ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ปิยภัทร พรหมสุวรรณ . ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการทำสมาธิต่ออาการปวดศรีษะ ของผู้ป่วยเอดส์ที่มีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.