ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นักวิจัย : กรกมล จิระรัตนวงศ์
คำค้น : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรคพันธุกรรม , การรักษาโรค -- ค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745326534 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6836
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วัตถุประสงค์ เพื่อหาความชุกและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล รูปแบบการวิจัย การศึกษาแบบย้อนหลังเชิงพรรณนา สถานที่ศึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประชากร ผู้ป่วยเด็กทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แผนกกุมารเวชศาสตร์ ระหว่าง 1 ม.ค.2547 - 31 ธ.ค.2547 ไม่รวมผู้ป่วยเด็กแรกคลอดที่อยู่กับมารดา, nursery หรือ NICU วิธีการศึกษา เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล เกี่ยวกับหอผู้ป่วย,เดือนที่เข้ารับการรักษา, เลขที่ผู้ป่วยใน, เลขที่ผู้ป่วยนอก, เพศ, อายุ, โรคที่เป็นหรือประจำตัว, ระยะเวลานอนโรงพยาบาล, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทำการจัดกลุ่มโรคตามเกณฑ์ความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรม หาความชุกของโรค ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม ผลการศึกษา ผู้ป่วย 3,676 ราย มีความชุกของโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดเท่ากับร้อยละ 60 ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงจากพันธุกรรมมีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 10.24 วัน คิดเป็นร้อยละ 75.7 ของระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลทั้งหมด ในขณะที่ผู้ป่วยในกลุ่มที่เป็นโรคที่พันธุกรรมไม่ใช่สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมีระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล เฉลี่ย 4.97 วัน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยในผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงจากพันธุกรรมเท่ากับ 32,197.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.4 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด เทียบกับค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยในผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นโรคที่ปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ใช่สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเท่ากับ 8,975.32 บาท ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลสรุป โรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดเป็นกลุ่มโรคที่มีความชุกสูง ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงจากพันธุกรรมมีระยะเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลมากกว่าผู้ป่วยในกลุ่มที่เป็นโรคที่พันธุกรรมไม่ใช่สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
กรกมล จิระรัตนวงศ์ . (2548). ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรกมล จิระรัตนวงศ์ . 2548. "ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรกมล จิระรัตนวงศ์ . "ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
กรกมล จิระรัตนวงศ์ . ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.