ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำรวจความคิดเห็นในการใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สำรวจความคิดเห็นในการใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
นักวิจัย : พัชรา พัชราวนิช
คำค้น : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด , ไปรษณียนิเทศ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/7803
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ชื่อโครงการ โครงการสำรวจความคิดเห็นการใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการจัดการประชุมรับฟัง ความคิดเห็น “การใช้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓” 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 เดือน หรือ 30 วัน 5. วัตถุประสงค์ 5.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการไปรษณีย์ เรื่องการบังคับใช้กฎ ข้อบังคับไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2553 5.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ การพิจารณาทบทวน หรือกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการบริการและปรับปรุงการแก้ไข ไปรษณียนิเทศในฉบับต่อไป (พ.ศ. 2557) 5.3 สรุปผลรายงานการประชุม การวิเคราะห์และประมวลผล รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนากิจการไปรษณีย์ของประเทศในอนาคต 6. ผู้เข้าร่วมโครงการ (จำนวนผู้เข้าร่วม/กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น กลุ่มนักบริหาร, เจ้าหน้าที่, ผู้จัดการ เป็นต้น) ผู้เข้าร่วมประชุมสำรวจความคิดเห็นรวมประมาณ 200 คน ประกอบด้วย 6.1 ผู้ให้บริการ ปณท ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ และผู้แทนบริการไปรษณีย์ จำนวนประมาณ 50 คน 6.2 ผู้ใช้บริการ จากทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวนประมาณ 100 คน 6.3 เจ้าหน้าที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ และคณะอนุกรรมการกิจการไปรษณีย์ 2 คณะ รวมจำนวนประมาณ 50 คน 7. รายละเอียดของการดำเนินการสำรวจ 7.1 เตรียมเอกสารสำหรับการประมวลข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล (Presentation) ภายใต้ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2553 และการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบการประชุม คำกล่าวของประธานการประชุม ประเด็นการอภิปรายในการประชุม ฯลฯ 7.2 จัดเตรียมเอกสารรายงานสรุปผลการประชุม รวมถึงบทวิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนากิจการไปรษณีย์ของประเทศในอนาคตเป็นภาษาไทย ส่งมอบภายหลังการประชุม 7.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และสิ่งบรรจุเป็นเอกสารในรูปของที่ระลึก พร้อมวัสดุ/อุปกรณ์ 7.4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผ่นพับที่ได้รับจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยดำเนินการจัดส่งหรือแจกในวันประชุมให้กับผู้ที่ ทก. ระบุให้ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 8. สรุปประเมินผล การจัดประชุมเพื่อสำรวจความคิดเห็นฯ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีผู้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนจากทุกภาคส่วนตามที่กำหนดไว้ และมีการแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการจัดทำไปรษณียนิเทศ และการให้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับส่วนที่เป็นการจัดทำการนำเสนอข้อมูลในลักษณะ Powerpoint Presentation ทางปลัดกระทรวงฯ ได้มีคำสั่งเร่งด่วนในการประชุมเพื่อเตรียมงานในระยะเวลา 3 วันก่อนการจัดประชุม ให้เปลี่ยนเป็นการจัดทำในรูปแบบ Slide/Video Multivision ในส่วนของ การจัดเตรียมเอกสารรายงานสรุปผลการประชุมและการจัดพิมพ์ ทางกระทรวงฯ ได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขหลายครั้ง เนื่องจากการตัดสินใจของระดับผู้บริหารกระทรวงฯ มีความเห็นแตกต่างกันในการประชุมแต่ละครั้ง เช่น การเปลี่ยนหน้าของการจัดวางรูปประกอบ การเปลี่ยนข้อความเกี่ยวกับการติดต่อกระทรวงฯ ตรงปกหลัง การเปลี่ยนคำที่ใช้ในการอธิบายแผนภาพ ฯลฯ จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานมีอุปสรรคและจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม ซึ่งทางกระทรวงฯ เองไม่ได้มีการปรับแต่อย่างใด

1. Project title: Opinion Survey through the Seminar on “the Implementation of Postal Directive B.E. 2553” 2. Responsible organization: Ministry of Information and Communication Technology 3. Responsible person: The administrator from Policy and Strategy Bureau, Ministry of Information and Communication Technology 4. Duration: 1 month or 30 days 5. Objectives: 5.1 To provide knowledge and promote understanding of implementation of the Postal Directive B.E. 2557 among customers and service providers 5.2 To listen to opinions and suggestions from the customers and the service providers which would be useful for the revision of the postal directive or could be guidelines in improving the service and developing the next Postal Directive (B.E. 2557) 5.3 To make a seminar summary which includes the analysis, evaluation, opinions, and suggestions for improving the operation of Thailand Post Company Limited in the future 6. Participants (number of participants/ participant groups, for example, executives, officer, managers) There were 200 people participating in the seminar as follows: 6.1 Approximately 50 service providers from Thailand Post Company Limited i.e. executives, officers, and postal representatives 6.2 Approximately 100 customers from government and private sectors 6.3 Approximately 50 officers, including officers form Ministry of Information and Communication Technology, the Postal Commission, 2 Postal Sub-committees 7. Details of the Survey Procedures 7.1 Gathering and analyzing information, and doing a PowerPoint presentation concerning the Postal Directive B.E. 2553 and preparing documents, including documents for the seminar, chairman’s speech, agendas, etc. 7.2 Preparing the seminar summary in Thai to be delivered after the seminar. The summary includes the analysis, opinions, and suggestions for improving the operation of Thailand Post Company Limited. 7.3 Preparing documents for the seminar, document container (as a souvenir) and related materials 7.4 Distributing at least 100 brochures as requested by Thailand Post Company Limited by post or distributing them in the seminar 8. Evaluation summary The objectives of the seminar have been completed. There were participants from all specified sectors. Comments were made on issuing postal directive and services of Thailand Post Company Limited. During the preparation meeting (3 days before the seminar), the Permanent Secretary of Ministry of Information and Communication Technology made an urgent request that the slide/ video multivision be made instead of the PowerPoint presentation. As for the seminar summary, despite unextendable deadline, the preparation of seminar summary was slowed down and there were obstacles in summary preparation due to the disagreements among the executives of the ministry during each seminar summary amending meeting, for example, changes have been made on order of illustration pages and contact information on the back cover of the seminar summary.

บรรณานุกรม :
พัชรา พัชราวนิช . (2556). สำรวจความคิดเห็นในการใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พัชรา พัชราวนิช . 2556. "สำรวจความคิดเห็นในการใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
พัชรา พัชราวนิช . "สำรวจความคิดเห็นในการใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2556. Print.
พัชรา พัชราวนิช . สำรวจความคิดเห็นในการใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2553 โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2556.