ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นักวิจัย : รุธิร์ พนมยงค์
คำค้น : เส้นทางการขนส่ง , ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , กัมพูชา , มาเลเซีย , สิงคโปร์ , เมียนมาร์ , การขนส่งระหว่างประเทศ , ผู้ประกอบการขนส่งไทย , การส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/7800
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปี 2556 นี้ได้ทำการศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยได้แก่ ประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยได้แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การศึกษาและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานด้านการขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งอาเซียน” 2) การสำรวจศึกษาเส้นทางการขนส่งสินค้าในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3) การพัฒนาเครือข่ายและการส่งเสริมการประกอบธุรกิจการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการขนส่งไทย ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ กับภาครัฐและเอกชนที่มีพรมแดนติดกับไทย เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนสูง และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนส่งไทยให้สามารถประกอบธุรกิจการขนส่งในตลาดอาเซียนที่จะมีการเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) และเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ให้สามารถขยายฐานธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนนออกไปสู่ประเทศในภู มิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ส่งผลในการเพิ่มศักยภาพเชิงการแข่งขันของประเทศและรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อให้องค์กรภาครัฐที่จะทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้า สามารถกำหนดนโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อพยายามหาแนวทางป้องกันแก้ไขผลกระทบต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าต่อไปอย่างยั่งยืน

In 2013, the research is focus on the transportation data of Myanmar, Cambodia, Malaysia andSingapore. The scopes of the research are: 1. Studying and collecting data of infrastructures, transportation network, rules and regulations in the prospect countries 2. Survey the potential land transportation routes of the cargo between Thailand and other prospect countries 3. Developing and creating network for the land transportation in the regions both forprivate and government sectors The objectives of the research are enhancing the capabilities of Thai truck transport operators which result in increasing the competiveness and preparing for the Asean economic integration in 2015 efficiently and effectively. This research is also aim to promote qualified “Q Mark” truck transport operators to effectively expand their business network into the regions which will lead to increase the business competitiveness and to support for the economic’s growth of Asean economic community in the near future. Moreover, for the government perspective, the research is suggestive to properly determine the transport policy and regulations for sustainable development of Thai logistics services among the Asean countries.

บรรณานุกรม :
รุธิร์ พนมยงค์ . (2556). พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
รุธิร์ พนมยงค์ . 2556. "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
รุธิร์ พนมยงค์ . "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2556. Print.
รุธิร์ พนมยงค์ . พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2556.