ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนดนตรีไทย ในโรงเรียนสาธิต (มัธยม)ในส่วนกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนดนตรีไทย ในโรงเรียนสาธิต (มัธยม)ในส่วนกลาง
นักวิจัย : อรวรรณ ขมวัฒนา , กัตติกา ตังธนกานนท์
คำค้น : ดนตรี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , ดนตรีไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นของอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนดนตรีไทย รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีไทยในโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษาในส่วนกลาง วิธีดำเนินการวิจัย ใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมัธยมในส่วนกลาง จำนวน 440 คน และใช้การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากรคือ ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับดนตรีในโรงเรียนสาธิตมัธยมในส่วนกลาง จำนวน 37 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนการสอนดนตรีศึกษา ตอลดจนข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามนักเรียนและแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้สอนโดยใช้หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบตัวแปรคู่ต่าง ๆ ด้วยค่าไคสแควร์ (X[square] - test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ วิชาดนตรีศึกษามี่ส่วนสนับสนุนดนตรีไทยโดยนักเรียนได้รับความรู้จากวิชาดนตรีศึกษาเน้นหนักทางทฤษฎีมากกว่าทางปฏิบัติ ความถนัดทางดนตรีไทยของอาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรีศึกษาและการเล่นดนตรีไทยได้ของคนในครอบครัวมีผลต่อการเล่นดนตรีไทยได้และความชอบทางด้านดนตรีไทยของนักเรียนที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการเรียนการสอนดนตรีไทย คือผู้สอน และเครื่องดนตรีไทยมีไม่เพียงพอกับผู้เรียน สาเหตุจูงใจที่สำคัญที่ทำให้นักเรียนเล่นดนตรีไทยเป็นคือการมีพื้นฐานมาแต่เล็ก

บรรณานุกรม :
อรวรรณ ขมวัฒนา , กัตติกา ตังธนกานนท์ . (2525). ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนดนตรีไทย ในโรงเรียนสาธิต (มัธยม)ในส่วนกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ ขมวัฒนา , กัตติกา ตังธนกานนท์ . 2525. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนดนตรีไทย ในโรงเรียนสาธิต (มัธยม)ในส่วนกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ ขมวัฒนา , กัตติกา ตังธนกานนท์ . "ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนดนตรีไทย ในโรงเรียนสาธิต (มัธยม)ในส่วนกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
อรวรรณ ขมวัฒนา , กัตติกา ตังธนกานนท์ . ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาดนตรีศึกษาที่มีส่วนสนับสนุนดนตรีไทย ในโรงเรียนสาธิต (มัธยม)ในส่วนกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.