ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : สุวิมล ว่องวาณิช
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , ขนาดห้องเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6795
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการกระจายของขนาดชั้นเรียนในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านนิสิต และโปรแกรมการศึกษาเข้าด้วยกัน ข้อมูลในการวิเคราะห์ได้มาจากการลงทะเบียนเรียนของนิสิตในช่วงปีการศึกษา 2529-2530 ทั้งภาคต้นและภาคปลาย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลการศึกษาให้ผลที่น่าพอใจและเป็นประยชน์กับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการวางแผนด้านอาคารสถานที่ ข้อค้นพบที่สนใจ คือ คณะครุศาสตร์เปิดสอนวิชาเปิดต่าง ๆ ด้วยชั้นเรียนขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 คน ในอัตราประมาณร้อยละ 70 ของจำนวนกลุ่มวิชาที่มีอยู่ ที่เหลือเป็นชั้นเรียนขนทด 30 คนขึ้นไป ทั้งนี้ชั้นเรียนขนาด 50 คนขึ้นไปมีเป็นจำนวนมากประมาณร้อยละ 9-15 ของจำนวนกลุ่มวิชาทั้งหมดโดยสรุปจากข้อมูลทั้ง 4 ภาคการศึกษา และจากการวิเคราะห์ลักษณะการใช้ห้องเรียนของคณะ พบว่าขนาดชั้นเรียนของวิชาต่าง ๆ ไมาสอดคล้องกับสสภาพห้องเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน กล่าวคือ ความต้องการใช้ห้องเรียนความจุขนาดเล็ก ประมาณ 30 คน มีเป็นจำนวนน้อยกว่าห้องเรียนที่มีอยู่จริง ในทางตรงข้ามคณะมีห้องเรียนความจุขนาดใหญ่มากกว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เป็นจริง

บรรณานุกรม :
สุวิมล ว่องวาณิช . (2531). การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล ว่องวาณิช . 2531. "การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล ว่องวาณิช . "การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สุวิมล ว่องวาณิช . การกระจายของขนาดชั้นเรียนของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.