ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพลังอำนาจในตนเองของผู้หญิง : กรณีศึกษาผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพลังอำนาจในตนเองของผู้หญิง : กรณีศึกษาผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง
นักวิจัย : เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
คำค้น : บทบาทตามเพศ , การเรียนรู้ , สตรีกับการพัฒนา , ความนับถือตนเอง , องค์กรพัฒนาเอกชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชนิตา รักษ์พลเมือง , มาลี พฤกษ์พงศาวลี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741418299 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6799
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิเคราะห์วาทกรรมมิติหญิงชายในสังคมไทย ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของผู้ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง และนำเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลังอำนาจในตนเองสู่ความเสมอภาคหญิงชาย ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสนทนากลุ่มในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์พบว่าวาทกรรมชายเป็นใหญ่เป็นวาทกรรมหลักของสังคมไทย ส่งผลให้ผู้หญิงถูกจัดวางให้เป็นอื่นในสังคม ผู้ที่ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิงเรียนรู้ ที่จะสร้างพลังอำนาจในตนเอง ด้วยการทำงานและกิจกรรมในระดับบุคคล ก่อนที่จะขยายไปสู่ระดับกลุ่มและสังคมส่วนรวม กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างพลังอำนาจในตนเองมี 4 ขั้นตอน เริ่มจากการสร้างความเข้าใจปัญหาของผู้หญิงที่เกิดจากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ ที่เป็นวาทกรรมครอบงำสังคม ตามด้วยการสร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การเข้าใจระบบโครงสร้างอำนาจชายเป็นใหญ่ในสังคม และการต่อต้านโครงสร้างอำนาจดังกล่าว เพื่อป้องกันการกลับไปสู่ภาวะไร้อำนาจหรือภาวะที่ถูกกดขี่ สำหรับแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างพลังอำนาจในตนเองสู่ความเสมอภาคหญิงชาย มีข้อเสนอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคระหว่างเพศให้องค์การพัฒนาเอกชน ร่วมมือกับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน และให้ครอบครัวกับชุมชนปลูกฝังค่านิยมในการให้ความเคารพความแตกต่างระหว่างเพศ

บรรณานุกรม :
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม . (2548). มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพลังอำนาจในตนเองของผู้หญิง : กรณีศึกษาผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม . 2548. "มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพลังอำนาจในตนเองของผู้หญิง : กรณีศึกษาผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม . "มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพลังอำนาจในตนเองของผู้หญิง : กรณีศึกษาผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม . มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพลังอำนาจในตนเองของผู้หญิง : กรณีศึกษาผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.