ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคการเชื่อมต่อของโครงข่ายเพื่อลดความคับคั่งในโครงข่ายหลักของโครงข่ายองค์กร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการเชื่อมต่อของโครงข่ายเพื่อลดความคับคั่งในโครงข่ายหลักของโครงข่ายองค์กร
นักวิจัย : จันทร์จิรา อนันตวิทยานนท์
คำค้น : การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , องค์การ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741734123 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6796
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีการออกแบบโครงข่ายลำดับขั้น (Hierarchical network) ภายในองค์กร ในระดับโครงข่ายสาขาย่อย (Distribution level) โดยเพิ่มการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเชื่อม ต่อระหว่างบางคู่โนดในระดับโครงข่ายสาขาย่อย เพื่อให้ส่งข้อมูลถึงกันได้โดยตรง วิธีการออกแบบ ที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการหาผลเฉลยของปัญหาย่อย 6 ปัญหา ดังนี้ ปัญหาการเลือก จำนวนของโนดในระดับหลัก ปัญหาการเลือกตำแหน่งของจุดที่ตั้งของโนดในระดับหลัก ปัญหาการ เลือกขนาดของสวิตซ์ที่ใช้ในโนดหลัก ปัญหาการเลือกการเชื่อมต่อโนดในระดับสาขาย่อยเข้าสู่ โนดในระดับหลัก ปัญหาการเลือกสร้างเส้นทางตรงสำหรับบางคู่โนดในระดับโครงข่ายสาขาย่อย และปัญหาการจัดวางค่าความจุในแต่ละข่ายเชื่อมโยง การออกแบบที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้วิธีโปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม (Integer programming) ในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาผลเฉลยของปัญหา วัตถุประสงค์ของการออกแบบที่นำเสนอ คือการหาค่าใช้จ่ายในการ จัดสร้างรวมที่เหมาะสม ในขณะที่โครงข่ายสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ที่กำหนด และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างรวมของโครงข่ายกับผลเฉลยที่ได้จากการออกแบบ โครงข่ายสาขาย่อยในกรณีที่ไม่พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อระดับเดียวกัน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าผลเฉลยของค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างรวมนั้นมีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ กรณีที่ไม่พิจารณาการเชื่อมต่อระหว่างโนดในสาขาย่อย

บรรณานุกรม :
จันทร์จิรา อนันตวิทยานนท์ . (2548). เทคนิคการเชื่อมต่อของโครงข่ายเพื่อลดความคับคั่งในโครงข่ายหลักของโครงข่ายองค์กร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์จิรา อนันตวิทยานนท์ . 2548. "เทคนิคการเชื่อมต่อของโครงข่ายเพื่อลดความคับคั่งในโครงข่ายหลักของโครงข่ายองค์กร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทร์จิรา อนันตวิทยานนท์ . "เทคนิคการเชื่อมต่อของโครงข่ายเพื่อลดความคับคั่งในโครงข่ายหลักของโครงข่ายองค์กร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
จันทร์จิรา อนันตวิทยานนท์ . เทคนิคการเชื่อมต่อของโครงข่ายเพื่อลดความคับคั่งในโครงข่ายหลักของโครงข่ายองค์กร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.