ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำหนดวาระของหนังสือพิมพ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2542

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำหนดวาระของหนังสือพิมพ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2542
นักวิจัย : จิดารัตน์ แดงเดช
คำค้น : หนังสือพิมพ์ -- การกำหนดวาระข่าวสาร , ข่าวเศรษฐกิจ , การวิเคราะห์เนื้อหา , การเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เสถียร เชยประทับ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743346015 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6762
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่า การกำหนดวาระข่าวสารทางเศรษฐกิจระหว่างหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป กับหนังสือพิมพ์รายวันธุรกิจมีความสอดคล้องกันหรือไม่ และต้องการศึกษาว่าหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปและรายวันธุรกิจเป็นผู้กำหนดวาระข่าวสารทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป และรายวันธุรกิจหรือไม่ และอย่างไร รวมทั้ง วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางเศรษฐกิจ และหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อข่าวสารที่ได้รับจากหนังสือพิมพ์ ระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ (1) การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ในเชิงปริมาณความถี่ เนื้อที่ และน้ำหนักความสำคัญของหัวข้อข่าวสารทางเศรษฐกิจที่นำเสนอในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2542 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2542 (2) การวิจัยเชิงสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจที่มีต่อข่าวสาร และความสำคัญของหัวข้อข่าวสารทางเศรษฐกิจที่ประเมินโดยกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป และกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันธุรกิจ (3) การสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลที่ทำงานอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารทางเศรษฐกิจในเรื่องการเปิดรับข่าวสาร การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจต่อข่าวสารที่ได้รับและความสำคัญของหัวข้อข่าวสารทางเศรษฐกิจที่ประเมินโดยผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า: 1. วาระข่าวสารทางเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปไม่สอดคล้องกับวาระข่าวสารทางเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์รายวันธุรกิจ 2. วาระข่าวสารทางเศรษฐกิจของหนังสือของหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปไม่สอดคล้องกับวาระข่าวสารทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป 3. วาระข่าวสารทางเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์รายวันธุรกิจไม่สอดคล้องกับวาระข่าวสารทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันธุรกิจ 4. วาระข่าวสารทางเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์รายวันธุรกิจกับวาระข่าวสารทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันธุรกิจสอดคล้องไม่แตกต่างกับวาระข่าวสารทางเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปกับวาระข่าวสารทางเศรษฐกิจของกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป 5. ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ทำให้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางเศรษฐกิจจากหนังสือพิมพ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.2815) 7. พฤติกรรมการเปิดรับและใช้ประโยชน์ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อข่าวสารทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r ของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร = 0.2737 และ r ของการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร = 0.6605) 8. กลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไป กับกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันธุรกิจได้ใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางเศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันธุรกิจ มีความพึงพอใจต่อข่าวสารทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากหนังสือพิมพ์น้อยกว่ากลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
จิดารัตน์ แดงเดช . (2542). การกำหนดวาระของหนังสือพิมพ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2542.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิดารัตน์ แดงเดช . 2542. "การกำหนดวาระของหนังสือพิมพ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2542".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิดารัตน์ แดงเดช . "การกำหนดวาระของหนังสือพิมพ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2542."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
จิดารัตน์ แดงเดช . การกำหนดวาระของหนังสือพิมพ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสารทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2542. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.