ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการสำหรับการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟใช้แล้ว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการสำหรับการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟใช้แล้ว
นักวิจัย : สุภาภรณ์ คางคำ
คำค้น : การดูดซับ , โมเลกุลาร์ซีฟ , ซีโอไลต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ , ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741422067 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6769
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟที่ใช้ในกระบวนการดูดซับคลอไรด์ออกจากเฮกเซน ซึ่งเป็นตัวทำละลายกระบวนการผลิตพอลิเมอร์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก การฟื้นฟูสภาพทำโดยการให้สัมผัสกับอากาศหรือแก๊สไนโตรเจน โดยมีการควบคุมอัตราการไหลเท่ากับ 3000 มล. ต่อนาที และอุณหภูมิในช่วง 300-600 ํC นาน 3 ชม. ภาวะที่เหมาะสมในการฟื้นฟูสภาพคือ การให้สัมผัสกับอากาศ ที่อุณหภูมิ 400 ํC เวลา 3 ชั่วโมง การฟื้นฟูสภาพโดยการให้ความร้อนในภาวะที่มีแต่ไนโตรเจน ไม่สามารพกำจัดโมเลกุลของตัวถูกดูดซับให้ออกจากโมเลกุลาร์ซีฟได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟ โดยการล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนการเผาพบว่า การล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนไอออน ที่เกาะติดอยู่ในโมเลกุลาร์ซีฟที่ไม่สามารถกำจัดได้ด้วยการเผา ทำให้การเผาไหม้เกิดได้ง่ายขึ้น ภายหลังการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟสามารถนำกลับไปใช้ในกระบวนการดูดซับได้ถึง 3 ครั้ง

บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ คางคำ . (2548). การพัฒนากระบวนการสำหรับการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟใช้แล้ว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาภรณ์ คางคำ . 2548. "การพัฒนากระบวนการสำหรับการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟใช้แล้ว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาภรณ์ คางคำ . "การพัฒนากระบวนการสำหรับการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟใช้แล้ว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุภาภรณ์ คางคำ . การพัฒนากระบวนการสำหรับการฟื้นฟูสภาพโมเลกุลาร์ซีฟใช้แล้ว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.