ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอัตราการไหลอากาศต่อโพรไฟล์ความเร็วอนุภาคในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอัตราการไหลอากาศต่อโพรไฟล์ความเร็วอนุภาคในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
นักวิจัย : ศันสนีย์ กำธนาทรัพย์
คำค้น : ฟลูอิไดเซชัน , ชลศาสตร์ , การไหลของอากาศ , ชีวมวล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชญา นิติวัฒนานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741418264 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6767
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

งานวิจัยนี้ทำการทดลองในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของไรเซอร์เท่ากับ 5 และ 200 ซม. ตามลำดับ ที่อุณหภูมิและความดันปกติ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอุทกพลศาสตร์ของเม็ดแก้ว และเม็ดแก้วที่อยู่ในของผสมระหว่างเม็ดแก้วกับแกลบ ขนาดและความหนาแน่นของเม็ดแก้วเท่ากับ 47 ไมครอนและ 2400 กก. ต่อ ลบ.ม. การวัดความเร็วของอนุภาคทำได้โดยใช้กล้องความเร็วสูงและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ในส่วนแรกเป็นการทดลองเพื่อหาผลของความเร็วอากาศที่มีต่อรูปแบบการไหลของของแข็งพบว่า ความเร็วอากาศที่ใช้จำแนกรูปแบบการไหลคือ ความเร็วหลุดลอยส่งผ่าน ความเร็วที่ทำให้เกิดคอร์-แอนนูลัส และความเร็วน้อยที่สุดที่ทำให้เกิดนิวเมติก เนื่องจากความเร็วอากาศที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ 7, 8 และ 9 เมตรต่อวินาที ทำให้เม็ดแก้วในไรเซอร์มีรูแบบการไหลเป็นแบบ ฟลูอิไดเซชันความเร็วสูง คอร์-แอนนูลัส และเบดเบาบางแบบสม่ำเสมอตลอดทั้งไรเซอร์ ตามลำดับ ผลการทดลองในส่วนที่ 2 พบว่ามีความสูงเท่ากับ 110 ซม. เมื่อความเร็วอากาศน้อย ความเร็วของเม็ดแก้วมีค่ามากที่สุดบริเวณกึ่งกลางของไรเซอร์และค่อยๆ ลดลงเมื่อเข้าใกล้ผนัง แต่เมื่อเพิ่มความเร็วอากาศให้มากขึ้น ความเร็วของเม็ดแก้วมีค่าใกล้เคียงกันที่ทุกตำแหน่งตามแนวรัศมี และเมื่อใช้แผ่นสีวางหน้าแหล่งกำเนิดแสงเพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของเม็ดแก้ว พบว่าเม็ดแก้วที่เคลื่อนที่ลงมีความเร็วคงที่ไม่ขึ้นกับสภาวะที่ใช้ในการทดลอง ผลการทดลองในส่วนสุดท้าย พบว่าความเร็วของเม็ดแก้วที่อยู่ในของผสม ระหว่างเม็ดแกวและแกลบบริเวณส่วนล่างและส่วนกลางไรเซอร์มีค่าต่ำกว่าความเร็ว ของเม็ดแก้วในการทดลองที่ใช้เม็ดแก้วเป็นเบดเพียงอย่างเดียว แต่ที่บริเวณส่วนบนของไรเซอร์พบว่า ความเร็วของเม็ดแก้วในของผสมมีค่าใกล้เคียงกับความเร็วของเม็ดแก้ว ในการทดลองที่ใช้เม็ดแก้วเป็นเบดเพียงอย่างเดียว

บรรณานุกรม :
ศันสนีย์ กำธนาทรัพย์ . (2548). ผลของอัตราการไหลอากาศต่อโพรไฟล์ความเร็วอนุภาคในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศันสนีย์ กำธนาทรัพย์ . 2548. "ผลของอัตราการไหลอากาศต่อโพรไฟล์ความเร็วอนุภาคในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศันสนีย์ กำธนาทรัพย์ . "ผลของอัตราการไหลอากาศต่อโพรไฟล์ความเร็วอนุภาคในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ศันสนีย์ กำธนาทรัพย์ . ผลของอัตราการไหลอากาศต่อโพรไฟล์ความเร็วอนุภาคในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.