ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ธนสร ตันศฤงฆาร , สุนทร ศุภพงษ์ , นันทนา ชูฉัตร , วีันัส อุดมประเสริฐกุล , อนุสรณ์ รังสิโยธิน , กัลยา ซาพวง , เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , โสภี อุณรุท
คำค้น : สารระเหยอินทรีย์ , สถานีบริการน้ำมัน , โรคเกิดจากอาชีพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6781
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารเบนซีน โทลู เอทิล เบนซีน ไซลีน (BTEX) และเอ็มทีบีอี (MTBE) และศึกษาการรับสัมผัส และผลกระทบต่อสุขภาพในพนักงานสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 44 คน การศึกษานี้เป็นแบบเชิงสำรวจภาคตัดขวาง ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ การวัดระดับ BTEX และMTBE ในเลือด การตรวจทางโลหิตวิทยา (ฮีโมโกลบิน ความเข้มข้นของเลือด ปริมาณเรติคโลไซท์ ปริมาณเม็ดเลือดขาว) การทำงานของไต (ยูเรียนไนโตรเจน ครีเอตินีน) การทำงานของตับ (บิลิรูบิน อัลคาไลน์ ฟอสฟาเตส (ALP) ทรานอะมีเนส (SGOT) ทรานเฟอเรส (SGPT) การตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (โอเอฟ และ ดีซีไอพี) แอนติเจนไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) และการตรวจร่างกายทั่วไป คณะผู้วิจัยได้พัฒนาการวิเคราะห์สาร BTEX และ MTBE ด้วยเทคนิคเฮดสเปส-โซลิดเฟสไมโครเอ็กแทรกชัน พบว่า วิธีการนี้มีความจำเพาะ ความไว การทำซ้ำ และความเป็นเส้นตรงในการวัดสูง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ > = 0.997 ค่าขีดต่ำสุดของการตรวจวัดของสารเบนซีนโทลูอีน เอทิลเบนซีน เอ็ม-พี-ไซลีน และเอ็มทีบีอี มีค่า 23.5 40.6 48.3 68.1 77.6 และ 39.1 นาโนกรัมต่อลิตรตามลำดับ ผลการวิเคราะห์สาร BTEX และ MTBE ในเลือดพนักงานส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าต่ำสุดของการวัด (LODs) และพนักงานทั้งหมดมีระดับสารต่างๆต่ำกว่าค่าสูงสุดที่ยอมรับให้มีในเลือดพนักงาน (MAC) ผลจากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่าส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน มีอายุในช่วง 15-25 ปี ทำงานวันละ 10-12 ชั่วโมง สัปดาห์ละ6 – 7 วัน โดยทำงานมานาน 1 – 5 ปี พนักงานมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และอ่อนเพลีย ร้อยละ 36.4 36.4 และ 20.5 ตามลำดับ ผลทางศึกษาทางโลหิตวิทยา และเคมีเทคนิคพบว่า พนักงานมีความผิดปกติของเม็ดเลือดร้อยละ 68.2 ฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตต่ำกว่าปกติร้อยละ 45.5 และ 31.8 นอกจากนี้ยังพบว่าระดับ SGOT SGPT และ ALP สูงกว่าปกติร้อยละ 9.1 15.9 และ 38.6 ตามลำดับ แต่ผลการตรวจสุขภาพโดยทั่วไปพบว่าพนักงานมีสุขภาพดีถึงแม้ว่าเป็นพาหะธาลัสซีเมียร้อยละ 84.1 อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยง่ายกับผลกระทบของสุขภาพของพนักงาน ควรจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

บรรณานุกรม :
ธนสร ตันศฤงฆาร , สุนทร ศุภพงษ์ , นันทนา ชูฉัตร , วีันัส อุดมประเสริฐกุล , อนุสรณ์ รังสิโยธิน , กัลยา ซาพวง , เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , โสภี อุณรุท . (2547). การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนสร ตันศฤงฆาร , สุนทร ศุภพงษ์ , นันทนา ชูฉัตร , วีันัส อุดมประเสริฐกุล , อนุสรณ์ รังสิโยธิน , กัลยา ซาพวง , เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , โสภี อุณรุท . 2547. "การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนสร ตันศฤงฆาร , สุนทร ศุภพงษ์ , นันทนา ชูฉัตร , วีันัส อุดมประเสริฐกุล , อนุสรณ์ รังสิโยธิน , กัลยา ซาพวง , เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , โสภี อุณรุท . "การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธนสร ตันศฤงฆาร , สุนทร ศุภพงษ์ , นันทนา ชูฉัตร , วีันัส อุดมประเสริฐกุล , อนุสรณ์ รังสิโยธิน , กัลยา ซาพวง , เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ , โสภี อุณรุท . การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.