ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
คำค้น : เอทีเอ็ม (การสื่อสารข้อมูล) , การสื่อสารข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6738
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : ศึกษาพัฒนาและออกแบบวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูล ABR แบบหนึ่งจุดไปหลายจุดในโครงข่าย ATM ระเบียบวิธีการวิจัย : งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการแบบใหม่สำหรับใช้ควบคุมความแออัดของข้อมูล ABR ในโครงข่าย ATM โดยเน้นปัญหาการรวบรวมข่าวสารความคับคั่งในแต่ละสวิตชิงโนด ในการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของแต่ละวิธีอาศัยการจำลองระบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละวิธีพิจารณาจากความถูกต้องและความเร็วของการป้อนกลับข่าวสารเพื่อใช้ในการควบคุมอัตราการส่งของแหล่งข้อมูล ABR เพื่อให้ได้ระบบที่มีเสถียรภาพและมีวิสัยสามารถสูงสุด ผลการวิจัย : งานวิจัยนี้ได้ค้นพบวิธีการใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาเดิมที่ติดอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยโครงข่ายจะสามารถป้อนกลับข่าวสารการควบคุมได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องสมบูรณ์ทำให้โครงข่ายสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีปัญหาของความไม่เสถียรภาพ สรุปและอภิปรายผล : ผลจากการวิจัยได้พัฒนาวิธีการรวบรวมข่าวสารความแออัดคับคั่งของข้อมูล ABR สำหรับการต่อเชื่อมแบบหนึ่งจุดไปหลายจุดในโครงข่าย ATM แบบใหม่ 2 วิธี วิธีแรกให้สมรรถนะที่ดีที่สุดและให้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดกว่าวิธีการที่ได้มีผู้เสนอมาก่อนทั้งหมด ส่วนวิธีที่สองให้ผลทีใกล้เคียงกับวิธีแรกมากแต่มีความซับซ้อนน้อยกว่ามาก ข้อเสนอแนะ : วิธีการที่พัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์ถูกต้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีแล้ว ดังนั้นปัญหาที่น่าจะทำการวิจัยเพิ่มเติมจึงเป็นส่วนของการทำงานร่วมกันระหว่างวิธีการควบคุมความคับแบบต่างๆ กัน คำสำคัญ : โครงข่าย ATM บริการ ABR วิธีการควบคุมความแออัดวิธีการรวบรวมข่าวสารความคับคั่ง

บรรณานุกรม :
ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ . (2543). โครงการ การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ . 2543. "โครงการ การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ . "โครงการ การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ . โครงการ การศึกษาวิธีการควบคุมความแออัดของข้อมูลแบบ ABR ใน ATM เน็ทเวอร์ค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.