ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับน้ำหนัก : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านภัสสรและโครงการหมู่บ้านซื่อตรง รังสิต-คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับน้ำหนัก : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านภัสสรและโครงการหมู่บ้านซื่อตรง รังสิต-คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี
นักวิจัย : ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม
คำค้น : การก่อสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวลิต นิตยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741742274 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6716
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ในการศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระบบผนังรับน้ำหนัก : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านภัสสร และโครงการหมู่บ้านซื่อตรง รังสิต-คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระบบผนังรับน้ำหนัก เกี่ยวกับกรรมวิธี, เทคนิค, ปัญหา, อุปสรรค, ต้นทุนและระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงหาข้อเสนอแนะในการเลือกใช้การก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระบบผนังรับน้ำหนัก กับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสมกับโครงการ โดยเลือกอาคารตัวอย่างในการศึกษาเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยที่ใกล้เคียงกัน ประมาณ 145 ตารางเมตร จำนวนโครงการละ 1 หลัง ผลการศึกษาพบว่า การผลิตชิ้นส่วนจากโครงการบ้านภัสสร (ณ โรงงานผลิต) ผลิตได้ 1 วันต่อหลัง ซึ่งผลิตได้มากกว่าการผลิตชิ้นส่วนจากโครงการบ้านซื่อตรง (ณ โรงงานชั่วคราว) ที่ผลิตได้ 2 วันต่อหลัง ส่วนการประกอบชิ้นส่วนจากโครงการบ้านซื่อตรง ใช้เวลา 4 วัน รวมเวลาก่อสร้างทั้งหมด 52 วันต่อหลัง ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าการประกอบชิ้นส่วนจากโครงการบ้านภัสสร ที่ใช้เวลา 7 วัน รวมเวลาก่อสร้างทั้งหมด 55 วันต่อหลัง ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนจากโครงการบ้านภัสสร (ณ โรงงานผลิต) มีปัญหาเกี่ยวกับความขัดข้องบางส่วนของเครื่องจักร, อุปกรณ์ฝังที่มีจำนวนและปริมาณมาก และการขนส่งชิ้นส่วนที่มีกฎหมายเป็นข้อจำกัดในการขนส่ง ส่วนปัญหาการผลิตชิ้นส่วนจากโครงการบ้านซื่อตรง (ณ โรงงานชั่วคราว) มีปัญหาการขาดแคลนกำลังคน, การควบคุมคุณภาพ, การเทคอนกรีตที่ต้องคำนวณปริมาณให้พอ และการยกชิ้นส่วนจุดยกอาจเกิดความเสียหาย ปัญหาการประกอบชิ้นส่วนจากโครงการบ้านภัสสร มีปัญหาเกี่ยวกับความต้องการหากเกิดความล้าช้าอาจส่งผลต่อการก่อสร้าง, อุปกรณ์ฝังไม่ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดและผิวชิ้นงานเรียบและมันทำให้ทาสีทำได้ยาก ส่วนปัญหาการประกอบชิ้นส่วนจากโครงการบ้านซื่อตรง มีปัญหาเกี่ยวกับชิ้นงานเสียหายจากการวางไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างไว้นาน เช่น J-BOLT เกิดสนิม, อุปกรณ์ฝังไม่ตรงตามตำแหน่งที่กำหนด, ความล้าช้าและสิ้นเปลืองไม้แบบ และผิวชิ้นงานเรียบและมันทำให้ทาสีทำได้ยาก ต้นทุนการผลิตและประกอบติดตั้งชิ้นส่วนจากโครงการบ้านซื่อตรง แบบบ้านสุมณฑา (กรณีศึกษา) เท่ากับ 449,515 บาทต่อหลัง หรือคิดเป็น 1,252 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าต้นทุนการผลิตและประกอบติดตั้งชิ้นส่วนจากโครงการบ้านภัสสร แบบบ้านพฤกษ์ภัสสร (กรณีศึกษา) เท่ากับ 641,560 บาทต่อหลัง หรือคิดเป็น เท่ากับ 1,208 บาทต่อตารางเมตร

บรรณานุกรม :
ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม . (2548). การศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับน้ำหนัก : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านภัสสรและโครงการหมู่บ้านซื่อตรง รังสิต-คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม . 2548. "การศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับน้ำหนัก : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านภัสสรและโครงการหมู่บ้านซื่อตรง รังสิต-คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม . "การศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับน้ำหนัก : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านภัสสรและโครงการหมู่บ้านซื่อตรง รังสิต-คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ภาณุรัตน์ โพธิ์งาม . การศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูประบบผนังรับน้ำหนัก : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านภัสสรและโครงการหมู่บ้านซื่อตรง รังสิต-คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.