ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
คำค้น : การศึกษาต่อเนื่อง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุ่นตา นพคุณ , วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741737432 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการเมืองของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นพื้นที่ศึกษาทั้งสองแห่งในจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาลักษณะสำคัญของความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Partnership) การมีส่วนร่วม (Participation) และความสามารถในการดำเนินงาน (Performance) ของการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นพื้นที่ศึกษาทั้งสองแห่งในจังหวัดชลบุรี 3) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะร่วม ความแตกต่าง อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งในจังหวัดชลบุรี 4) เพื่อให้ได้รูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนามโดยใช้แบบสัมภาษณ์โครงสร้างเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกต่อตัวแทนของปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวหลัก สถาบันต่างๆ ที่เป็นตัวหลัก กลุ่มที่เป็นแกนกลาง กลุ่มสนใจและตัวแทนนายจ้างที่เป็นตัวหลัก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง ในวัตถุประสงค์ข้อ 4 รูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้นั้นได้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเสร็จแล้วจึงสร้างรูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ จากนั้นนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ผลการวิจัยพบว่า สรุปได้ดังนี้ 1. ลักษณะด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการเมืองของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นพื้นที่ศึกษาทั้งสองแห่งในจังหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ 2 มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ได้มากกว่าพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ 1 เพราะมีปัจจัยภาคอุตสาหกรรม การศึกษา สาธารณสุข และวัฒนธรรมและประเพณีที่อยู่ในระดับดี เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ 2. ลักษณะสำคัญของความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Partnership) ลักษณะสำคัญของการมีส่วนร่วม (Participation) และลักษณะสำคัญของความสามารถในการดำเนินงาน (Performance) ของการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นพื้นที่ศึกษาทั้งสองแห่งในจังหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ 1 และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ 2 "มี" และ "เหมาะสม" แต่ "ไม่เพียงพอ" ในการดำเนินงานส่งเสริมลักษณะสำคัญให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่นี้อย่างเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 2 จะมีจุดเด่นที่ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่าน เขียน คำนวณและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในพื้นที่มีสถานศึกษาและมีความพร้อม 3. ลักษณะร่วม ความแตกต่าง อุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนในการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งในจังหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า พื้นที่องค์การส่วนตำบลที่ 1 มีลักษณะของความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ได้ไม่พร้อมเท่าพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ 2 ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ 1 มีเพียงกลุ่มอาสาสมัครในการช่วยพัฒนาและจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งต่างจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ 2 มีความพร้อมหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถานศึกษา สถานีอนามัย และวัด ช่วยดำเนินการพัฒนาและจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 4. รูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี มีองค์ประกอบได้แก่ (1) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ว่าพื้นที่จะพัฒนาอะไร โดยวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานในพื้นที่ซึ่งมีอะไรเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการภายในพื้นที่ จากนั้นจึงกำหนดวัตถุประสงค์ (2) การกำหนดกลุ่มองค์กรหรือกรรมการที่รับผิดชอบ คือ การกำหนดตัวแทนจากปัจเจกบุคคลที่เป็นตัวหลัก(Key Individuals) สถาบันต่างๆ ที่เป็นตัวหลัก(Key Institutions) กลุ่มที่เป็นแกนกลาง(Core Groups) กลุ่มสนใจ(Wider Interests) และนายจ้างที่เป็นตัวหลัก(Key Employers) ในพื้นที่เพื่อร่วมรับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการ (3) แสวงหาความร่วมมือ คือ จากที่ได้มีผู้รับผิดชอบแล้ว ต้องสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้กำหนดไว้ในขั้นตอนแรก(4) การบริหารงานจัดกิจกรรม คือ การดำเนินการกำหนดกิจกรรมและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนแรก และ(5) การประเมินผลสำเร็จ คือ การหาผลสำเร็จของการทำกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานต่อไป

บรรณานุกรม :
นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม . (2548). การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม . 2548. "การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม . "การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม . การพัฒนารูปแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.