ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของซิลิกาดินขาวนราธิวาสและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์สำหรับสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้วิธีออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของซิลิกาดินขาวนราธิวาสและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์สำหรับสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้วิธีออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติ
นักวิจัย : อนันต์ เขมพาณิชย์กุล
คำค้น : การพิมพ์อิงค์เจ็ต , ซิลิกา , ดินขาว , โพลิไวนิลแอลกอฮอล์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิชญดา เกตุเมฆ , สุพิณ ต่างวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741751656 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6693
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

สารเคลือบผิวกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ตคือ ของผสมที่มีความซับซ้อนที่ประกอบสารสี สารยึด และสารเติมแต่งต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสัดส่วนขององค์ประกอบหนึ่งๆ จะส่งผลต่อสมบัติของสารเคลือบที่เปลี่ยนไป เนื่องจากสมบัติเฉพาะตัวขององค์ประกอบต่างๆ สำหรับในงานวิจัยนี้ได้ใช้ซิลิกาที่ได้จากขึ้เถ้าแกลบที่มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 6.083 [micrometre] และมีพื้นที่ผิวจำเพาะ 234.52 m[superscript 2]/g เป็นสารสีหลัก ดินขาวนราธิวาสมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 69.04 [micrometre] และพื้นที่ผิวจำเพาะ 18.85 m[superscript 2]/g เป็นสารสีร่วม พอลิไวนิลอัลกอฮอล์เป็นสารยึด และใช้วิธีการออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติในการวิเคราะห์หาสัดส่วนที่เหมาะสมของสารเคลือบ พบว่าสัดส่วนของซิลิกาต่อดินขาวนราธิวาส 75:25 และ 50:50 ให้สมบัติงานพิมพ์ที่ดีกว่าถึงเทียบเท่ากับการใช้ซิลิกาแต่เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามสัดส่วนที่ 50:50 ให้ความขาวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากดินขาวนราธิวาสให้สีขาวอมเหลือง นอกจากนี้พบว่าการใช้วิธีออกแบบส่วนผสมแบบซิมเพล็กแลททิสและแผนภูมิแสดงลักษณะของสมบัติกระดาษและสมบัติงานพิมพ์ เมื่อใช้สารสีในสัดส่วนต่างๆ มีประโยชน์ในการหาสัดส่วนที่เหมาะสมของสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ตที่ให้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด

บรรณานุกรม :
อนันต์ เขมพาณิชย์กุล . (2548). การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของซิลิกาดินขาวนราธิวาสและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์สำหรับสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้วิธีออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนันต์ เขมพาณิชย์กุล . 2548. "การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของซิลิกาดินขาวนราธิวาสและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์สำหรับสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้วิธีออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนันต์ เขมพาณิชย์กุล . "การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของซิลิกาดินขาวนราธิวาสและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์สำหรับสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้วิธีออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อนันต์ เขมพาณิชย์กุล . การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของซิลิกาดินขาวนราธิวาสและพอลิไวนิลอัลกอฮอล์สำหรับสารเคลือบกระดาษพิมพ์อิงก์เจ็ตโดยใช้วิธีออกแบบส่วนผสมเชิงสถิติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.