ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย
นักวิจัย : กรุณา วงษ์เทียนหลาย
คำค้น : พยาบาล , ภาวะผู้นำ , การบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741418868 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6673
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงอนาคต โดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 23 ท่าน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการพยาบาล จำนวน 9 ท่าน กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการทางการพยาบาล จำนวน 7 ท่าน และกลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 7 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสอบถามรอบแรกเป็นแบบสอบถามปลายเปิด รอบที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย ขั้นที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา และสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น ระดับความสำคัญของข้อคำถามแต่ละข้อ ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำแนวทางที่สำคัยเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการคำนวณค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์อีกครั้ง เพื่อสรุปผลการวิจัย โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 90 วัน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย ประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเป็นที่พึ่ง 2) ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ 3) ด้านความยุติธรรม 4) ด้านความไว้วางใจ 5) ด้านความซื่อสัตย์ 6) ด้านความกล้าหาญ 7) ด้านคุณธรรม 8) ด้านการดูแลให้มีสวัสดิการที่ดี 9) ด้านการเสริมสร้างพลังอำนาจ 10) ด้านการสื่อสารที่ดี และ 11) ด้านการให้การนับถือในความเป็นเอกัตบุคคลภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย 11 ด้าน ประกอบด้วย 99 รายการ เป็นภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย ที่ระดับความสำคัญมากที่สุด จำนวน 91 รายการ และ ระดับความสำคัญมาก จำนวน 8 รายการ

บรรณานุกรม :
กรุณา วงษ์เทียนหลาย . (2548). องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุณา วงษ์เทียนหลาย . 2548. "องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุณา วงษ์เทียนหลาย . "องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
กรุณา วงษ์เทียนหลาย . องค์ประกอบภาวะผู้นำการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.