ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบความตรงและน้ำหนักความสำคัญของตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบความตรงและน้ำหนักความสำคัญของตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิจัย : จอมทัพ ขวัญราช
คำค้น : ประกันคุณภาพการศึกษา , การศึกษา -- มาตรฐาน , ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา , การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การประเมิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741438583 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษา 1) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลตัวบ่งชี้ของตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาน้ำหนักความสำคัญของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา ในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างกลุ่มผู้ชำนาญการ กลุ่มผู้ประเมินภายนอก และกลุ่มครู ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้ชำนาญการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 175 เขตพื้นที่จำนวน 525 คน ผู้ประเมินภายนอก จากหน่วยประเมินภายนอกทั้งหมด 135 หน่วยจำนวน 675 คน และกลุ่มครู ผู้บริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาทั้งสิ้น 240 แห่งจำนวน 1,200 คน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็นตัวแปรในตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านผู้เรียน ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 7 ตัวแปร วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 32 ตัวแปร ตัวแปรในตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านครู ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 2 ตัวแปร วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 13 ตัวแปร และตัวแปรในตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านผู้บริหาร ประกอบด้วยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร วัดตัวแปรสังเกตได้ 15 ตัวแปร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถรม ซึ่งมีความเที่ยงในการวัดตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวตั้งแต่ .77.97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติภาคบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. โมเดลตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านผู้เรียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยให้ค่าไค-สแควร์ (chi-square)=123.07 ; p=.984 ที่องศาอิสระ =159 ค่า GFI=0.994 ค่า AGfI=0.982 และค่า RMSEA=0.000 โดยมาตรฐานที่ 4 เป็นองค์ประกอบที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด โมเดลมีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลระหว่าง กลุ่มผู้ชำนาญการ กลุ่มผู้ประเมินภายนอก และกลุ่มครู ผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้ค่าไค-สแควร์ = 14.961, df=16, p=.527, GFI=.999 และ RMR=.003 โมเดลสำหรับแต่ละกลุ่มมีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ทุกค่าที่ทดสอบ 2. โมเดลตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านครูมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยให้ค่าไค-สแควร์ =6.22; p=.986 ที่องศาอิสระ =16 ค่า GFI=0.999 ค่า AGFI=0.996 และค่า RMSEA =0.000 โดยมาตรฐานที่ 9 เป็นองค์ประกอบที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด โมเดลมีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลระหว่างกลุ่มผู้ชำนาญการ กลุ่มผู้ประเมินภายนอก และกลุ่มครู ผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้ค่าไคสแควร์ =50.128, df=37,p=.061, GFI=.997 และ RMR=.013 โมเดลสำหรับแต่ละกลุ่มมีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ทุกท่าที่ทดสอบ 3. โมเดลตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านผู้บริหารมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยให้ค่าำไค-สแควร์ (chi-square) เท่ากับ 45.36; p=.695 ที่องศาอิสระเท่ากับ 51 ค่า GFI เท่ากับ 0.995 ค่า AGFI เท่ากับ 0.990 และค่า RMSEA เท่ากับ 0.000 โดยมาตรฐานที่ 11 เป็นองค์ประกอบที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด โมเดลมีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลระหว่างกลุ่มผู่ชำนาญการ กลุ่มผู้ประเมินภายนอก และกลุ่มครูผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้ค่าไค-สแควร์เท่ากบ 119.127, df = 103, p = .132, GFI = .994 และ RMR = .006 โมเดลสำหรับแต่ละกลุ่มมีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ทุกค่าที่ทดสอบ

บรรณานุกรม :
จอมทัพ ขวัญราช . (2548). การตรวจสอบความตรงและน้ำหนักความสำคัญของตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จอมทัพ ขวัญราช . 2548. "การตรวจสอบความตรงและน้ำหนักความสำคัญของตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จอมทัพ ขวัญราช . "การตรวจสอบความตรงและน้ำหนักความสำคัญของตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
จอมทัพ ขวัญราช . การตรวจสอบความตรงและน้ำหนักความสำคัญของตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.