ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
นักวิจัย : จิราวุธ สุปัญญา
คำค้น : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 , ศูนย์สื่อการศึกษา , ห้องสมุดดิจิตอล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญเรือง เนียมหอม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741424795 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6666
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์รูปแบบหน่วยบริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (2) ศึกษาสภาพ ปัญหาการใช้สื่อการศึกษา ความต้องการสื่อการศึกษาดิจิทัล และหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ของผู้บริหาร ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน (3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน (4) นำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ที่เหมาะสม สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารเทศบาล จำนวน 3 ท่าน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 ท่าน ครูผู้สอน จำนวน 82 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 ท่าน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่านรับรองรูปแบบ รูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จากการวิจัยมีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ การบริหารจัดการ และภาระหน้าที่ การบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน บุคลากร งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ เครือข่ายการสื่อสาร พื้นที่ใช้สอย ประเภทของพาหนะที่ใช้ในการจัดทำหน่วยเคลื่อนที่ สถานที่จอดรถ วันและระยะเวลาในการให้บริการ ภาระและหน้า ประกอบด้วย 1. งานด้านการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อการศึกษาดิจิทัล ได้แก่ การบันทึกหรือดัดแปลงเนื้อหาสื่อในรูปดิจิทัล การจัดทำฐานข้อมูล การจัดซื้อ/ จัดหาสื่อการศึกษาดิจิทัล 2. งานด้านการบริการสื่อการศึกษาดิจิทัล ได้แก่ บริการยืม-คืน บริการด้านเครือข่ายและการสืบค้นข้อมูล การให้คำแนะนำฝึกอบรม 3. งานด้านการประเมิน ได้แก่ การประเมินสื่อการศึกษาดิจิทัล และการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงาน 4. งานด้านการบำรุงรักษาซ่อมแซม ได้แก่ การบำรุงรักษาซ่อมแซมสื่อการศึกษาดิจิทัล และการดูแลรักษาหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ 6. งานด้านการประชาสัมพันธ์ การประเมินรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน พบว่า รูปแบบที่ประเมินได้อยู่ในระดับ "ดี" และสามารถนำไปปฏิบัติจริง

บรรณานุกรม :
จิราวุธ สุปัญญา . (2548). การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราวุธ สุปัญญา . 2548. "การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิราวุธ สุปัญญา . "การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
จิราวุธ สุปัญญา . การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่ สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.