ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 112

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 112
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , โสตถิธร มัลลิกะมาส
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , โสตถิธร มัลลิกะมาส , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ -- งานฉลองครบรอบสามสิบเจ็ดปี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6656
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานกฐินพระราชทานประจำปี 2550 -- ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา -- ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา -- หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ -- รศ.ดร.ธีระยุทธ์ วิไลวรรณ -- รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2550 สาขาเคมี -- โครงการติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจไทย

เวลา 33 นาที 32 วินาที

ครบรอบ 37 ปี คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , โสตถิธร มัลลิกะมาส . (2550). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 112.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , โสตถิธร มัลลิกะมาส . 2550. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 112".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , โสตถิธร มัลลิกะมาส . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 112."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , ณรงค์เดช สรุโฆษิต , โสตถิธร มัลลิกะมาส . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 112. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.