ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : พัชรี วรจรัสรังสี
คำค้น : ครอบครัว , ผู้ปกครองกับเด็ก , การศึกษาขั้นประถม , นักเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6645
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม การดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนระดับประถมศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อสร้างแนวทาง จำนวน 357 คน นำแนวทางที่ได้ให้ผู้ประเมินแนวทาง จำนวน 105 คน ประเมินแนวทางโดยการตอบแบบสอบถาม ชุดที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นผู้วิจัยได้คัดเลือกรายการปฏิบัติที่ผู้ประเมินแนวทางเห็นว่าใช้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปเก็บไว้ ปรับสำนวนภาษาและอธิบายเพิ่มเติมในบางรายการ แล้วจึงให้ผู้ตรวจสอบแนวทาง จำนวน 156 คน ตรวจสอบแนวทาง โดยการตอบแบบสอบถามชุดที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้นำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรายการที่ผู้ปกครองได้ปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไข แล้วสร้างเป็นแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ผลการวิจัย 1. แนวทาสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนระดับประถมศึกษี่ได้จากการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1.1 ส่วนที่เป็นความเรียงประกอบด้วย คำนำ วัตถุประสงค์ วิธีใช้ และประโยชน์ที่จะได้รับ 1.2 ส่วนที่เป็นรายการปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อใหญ่คือ ด้านความกดดัน 10 ข้อ การสนับสนุนทางจิตวิทยา 20 ข้อ ความช่วยเหลือ 10 ข้อ การกระตุ้นพัฒนาทางสติปัญญา 40 ข้อ และการแบ่งเวลา 13 ข้อ รวมรายการปฏิบัติทั้งหมดมี 93 ข้อ 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับรายการปฏิบัติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เกือบทุกข้อ คือ 77 ข้อใน 93 ข้อ และเห็นด้วยปานกลาง 16 ข้อ รายการปฏิบัติที่ผู้ปกครองเห็นด้วยมากที่สุดคือ ผู้ปกครองพูดให้เหตุผลให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษา มีค่าเฉลี่ยถึง 2.98 ส่วนรายการปฏิบัติที่ผู้ปกครองเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ผู้ปกครองไม่เคยคาดหวังให้นักเรียนสอบได้คะแนนสูง มีค่าเฉลี่ยเพียง 2.09 3. ในการปฏิบัติจำนวนผู้ปกครองปฏิบัติมากกว่าไม่ปฏิบัติทุกข้อ รายการปฏิบัติที่ผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติกันทุกคนคือร้อยละ 100.00 มีถึง 15 ข้อ ส่วนรายการปฏิบัติที่มีจำนวนผู้ปกครองปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การพานักเรียนไปชมการแข่งขันตอบปัญหาที่ส่งเสริมความรู้มีผู้ปฏิบัติเพียงร้อยละ 50.64 4. ผู้ปกครองได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และบอกวิธีปฏิบัติที่ตนปฏิบัติต่อนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนของนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เหมือนกับรายการปฏิบัติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รายการปฏิบัติที่ผู้ปกครองปฏิบัติมากที่สุดคือ การทบทวนบทเรียนให้นักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ ส่วนรายการปฏิบัติที่ผู้ปกครองปฏิบัติน้อยสุดมีทั้งหมด 7 ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่ผู้ปกครองปฏิบัติกันเป็นประจำแต่ไม่ได้เขียนบอกมาเป็นรายการปฏิบัติเช่นเรื่อง การอบรมกริยามารยาทให้นักเรียน และการให้ความรับความอบอุ่นแก่นักเรียน แนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนนี้ เป็นข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่จะพิจารณาเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา

บรรณานุกรม :
พัชรี วรจรัสรังสี . (2541). การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี วรจรัสรังสี . 2541. "การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี วรจรัสรังสี . "การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
พัชรี วรจรัสรังสี . การนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.