ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์คำสะกดยากที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์คำสะกดยากที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : พัชรี วรจรัสรังสี
คำค้น : ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , ภาษาไทย -- การเขียน , ภาษาไทย -- ตัวสะกด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6636
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คำสะกดยากที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2539 จำนวน 452 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบคำสะกดยากสร้างโดยผู้วิจัยจำนวน 10 ชุดๆ ละ 50 คำ ผลการวิจัยพบว่า 1. การเขียนคำภาษาไทยที่สะกดยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะการเขียนผิดหลายลักษณะรวมกันมากที่สุด รองลงมาคือ ผิดที่ตัวสะกด ผิดที่ตัวการันต์ ใช้พยัญชนะผิด ใช้สระผิด ผิดที่ตัววรรณยุกต์ วางสระผิดที่ตามลำดับ ส่วนการเขียนวางวรรณยุกต์ผิดที่เป็นลักษณะการเขียนที่ผิดน้อยที่สุด 2. ประเภทของคำภาษาไทยที่สะกดยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คือ คำที่มีหลายพยางค์ เป็นคำประเภทที่สะกดยากมากที่สุด รองลงมาคือ คำที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน คำที่เป็นภาษาต่างประเทศ คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะประสมประเภทอักษรนำและอักษรควบ คำที่ใช้ตัวสะกดเป็นพยัญชนะต้นด้วย คำที่ใช้ในร้อยกรองและราชาศัพท์ คำที่มีความหมายเชิงนามธรรม คำที่มีตัว รร (รหัน) คำที่มีตัวการันต์ คำที่มีสระลดรูปหรือเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด คำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์ ตามลำดับ ส่วนคำประเภทที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดหรือมีตัวสะกดซ้อนกันสองตัวเป็นคำประเภทที่สะกดยาก น้อยที่สุด

บรรณานุกรม :
พัชรี วรจรัสรังสี . (2540). การวิเคราะห์คำสะกดยากที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี วรจรัสรังสี . 2540. "การวิเคราะห์คำสะกดยากที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี วรจรัสรังสี . "การวิเคราะห์คำสะกดยากที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พัชรี วรจรัสรังสี . การวิเคราะห์คำสะกดยากที่เขียนผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.