ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำสะกดยากในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำสะกดยากในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : พัชรี วรจรัสรังสี , ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์
คำค้น : ภาษาไทย -- ตัวสะกด , ภาษาไทย -- การเขียน , ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6640
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะการเขียนสะกดยากในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแบบฝึกหัดทักษะทั้งหมดมี 6 ชุด คือ คำที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน คำที่มีหลายพยางค์ คำที่ใช้ในบทร้อยกรองและราชาศัพท์ (1,2) คำที่มีความหมายเชิงนามธรรมและคำที่เป็นภาษาต่างประเทศ สร้างโดยผู้วิจัย ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกหัดทักษะทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพตามลำดับ ดังนี้ 95/83, 92/94, 96/89, 91/88 และ 93/83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทีกำหนดไว้ คือ 80/80 และปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังการทำแบบฝึกหัดทักษะทั้ง 6 ชุด ของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนการทำแบบฝึกหัดทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
พัชรี วรจรัสรังสี , ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ . (2540). การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำสะกดยากในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี วรจรัสรังสี , ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ . 2540. "การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำสะกดยากในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี วรจรัสรังสี , ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ . "การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำสะกดยากในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พัชรี วรจรัสรังสี , ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์ . การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำสะกดยากในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.