ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์กับความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนด้านโลจิสติกส์กับความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
นักวิจัย : รุโณทัย มหัทธนานนท์
คำค้น : การบริหารงานโลจิสติกส์ , อาหารทะเลแช่แข็ง -- ไทย -- การส่งออก , อุตสาหกรรมอาหารทะเล -- การควบคุมสินค้าคงคลัง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741744897 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6625
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาต้นทุนด้านโลจิสติกส์งานวิจัยฉบับนี้จะทำการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์กับความได้ เปรียบในการแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง โดยศึกษาถึงต้นทุนโลจิสติกส์ ความได้เปรียบในการแข่งขันในสินค้า กุ้ง ปลา และปลาหมึก ของบริษัทที่ส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง จำนวนทั้งสิ้น 44 บริษัทซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ในปี 2546 เพื่อนำมาศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบในการแข่งขันกับต้นทุนโลจิสติกส์ และความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่า การส่งออกกับต้นทุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในแต่ละกิจกรรมโดยการคำนวณหาค่า Revealed Comparative Advantage Index (RCA) หรือค่าที่แสดงความได้เปรียบในการแข่งขัน มีการแบ่งตัวอย่างที่นำมาใช้ วิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่มีค่า RCA มากกว่า 1 หรือกล่าวคือเป็นกลุ่มของบริษัท ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่ค่า RCA น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 หรือเป็นกลุ่ม ที่ไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของต้นทุนโลจิสติกส์ในตัวอย่าง ทั้งสองกลุ่ม แล้วจึงทดสอบว่าต้นทุนโลจิสติกส์เมื่อแบ่งตามขนาดของทุนจดทะเบียนทั้ง 3 ระดับ คือ 1) บริษัทขนาดเล็ก 2) บริษัทขนาดกลาง ทะเบียน 3) บริษัทขนาดใหญ่มีความแตกต่างกันหรือไม่ระหว่าง กลุ่มของบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และกลุ่มที่ไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน จากผล การวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นว่าต้นทุนโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็งในระดับนัยสำคัญที่น้อย สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูงอยู่แล้วเนื่องจากได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามยังพอมีบางส่วนที่สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เช่นในส่วนของการบริหารสินค้า คงคลัง และการขนส่งระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในการแข่งขันอื่นๆที่ไม่ได้นำมาพิจารณาใน การศึกษานี้ เช่นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริการหลังการขาย และ การพัฒนาสินค้า เป็นต้น ต้นทุนโลจิสติกส์ในแต่ละอุตสาหกรรมก็จะแตกต่างกันออกไป การวิจัยครั้งนี้สะท้อนเฉพาะต้นทุน โลจิสติกส์ของกลุ่มอาหารแช่เยือกแข็งเท่านั้น

บรรณานุกรม :
รุโณทัย มหัทธนานนท์ . (2548). ต้นทุนด้านโลจิสติกส์กับความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุโณทัย มหัทธนานนท์ . 2548. "ต้นทุนด้านโลจิสติกส์กับความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุโณทัย มหัทธนานนท์ . "ต้นทุนด้านโลจิสติกส์กับความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
รุโณทัย มหัทธนานนท์ . ต้นทุนด้านโลจิสติกส์กับความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อการส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.